Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Môj projekt pre región

Súťaž projektov študentských tímov vzdelávacieho programu JA Podnikanie v cestovnom ruchu je postavená na prezentácii konkrétneho projektu, ktorý súťažný tím navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci ostatných spolužiakov. Základným cieľom je podporiť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných zručností žiakov, ktoré sú potrebné v každej oblasti spoločenského a pracovného života, a taktiež sú dôležitým predpokladom pre úspešnosť žiakov v ďalšom štúdiu, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

 • Účastnícky poplatok: 5,- €
 • Číslo účtu IBAN: SK41 1100 0000 0026 2876 9412, variabilný symbol 262
 • Poplatok zaplatí každý tím – informáciu o zaplatení je potrebné uviesť v online prihláške. V prípade nezaplatenia poplatku stratíte možnosť byť vo výbere pre súťaž Môj projekt pre región.
Čo preto musíte urobiť?
 • Na webstránkach si pozorne si prečítajte všetky informácie týkajúce sa tejto súťaže.
 • Ak sa rozhodnete prezentovať tímovo, a nie ako jednotlivci, vytvorte ideálne dvojčlenný tím študentov, ktorí dobre spolupracujú.
 • Úlohou súťažiaceho jednotlivca alebo tímu je vypracovať a zrealizovať projekt sám alebo za pomoci ostatných spolužiakov v triede, ktorý by mohol byť dobrým nápadom na prezentáciu, zviditeľnenie lokality, regiónu, historických pamiatok, remeselníkov, atrakcií, či iných zaujímavostí, ktoré by podporili rozvoj a priniesli čiastkové riešenie problematiky rozvoja cestovného ruchu daného regiónu.

  Na korešpondenčnom kole, prostredníctvom videovizitky môže jednotlivec alebo tím prezentovať nápad, myšlienku, projekt s krokmi už zrealizovanými v prípade, ak ku dňu súťaže ešte nedošlo k jeho dokončeniu. Ak so svojou videovizitkou a projektom súťažiaci jednotlivec alebo tím postúpi do celoslovenského kola, vo finále je ideálne prezentovať už dokončený projekt s využitím v cestovnom ruchu, prípadne v čase konania finále projekt zrealizovaný na 50% s reálnym dokončením do začiatku nového školského roka.

 • Vyplniť a odoslať online prihlášku do súťaže, v ktorej je potrebné uviesť informáciu potvrdzujúcu zaplatenie účastníckeho poplatku najneskôr do 9. mája 2017. Prihláška je zverejnená na tejto webstránke.
 • Do súťaže sa môžu prihlásiť najviac dvaja jednotlivci, resp. dva tímy alebo kombinácia jednotlivca a tímu za jednu triedu, pričom nemôžu prezentovať ten istý projekt / výstup.
 • Súťažiaci nemôžu prezentovať ten istý projekt, prípadne ani s menšími obmenami, ktorý bol realizovaný za posledné 4 roky na danej škole.

Základnou podmienkou je, že tím bude na súťaži prezentovať vlastný projekt. Nie je možné prezentovať cudzie výstupy, t.j. oficiálne reklamno - propagačné materiály, upútavky, ...

Súťaž sa realizuje na dvoch úrovniach:

 1. Korešpondenčné kolo - výber postupujúcich projektov odbornou porotou,
 2. Celoslovenské finále – MÔJ PROJEKT PRE REGIÓN.
Slovo vyučujúcim

V samotnej videovizitke sa, prosím, vyvarujte hlavne len samotnému popisu regiónu. Súťaž je o prínose žiakov, ich nápadoch a návrhoch, ako dostať do povedomia nové skutočnosti zo svojho okolia, ktoré by následne mohli prilákať ďalších návštevníkov.

9. máj 2017

Korešpondenčné kolo súťaže - uzávierka prihlášok do súťaže spolu so zaslaním videovizitky 

prvá 1/2 júna 2017

Celoslovenské finále – Môj projekt pre región - Banská Bystrica

*V prípade potreby si Junior Achievement Slovensko vyhradzuje právo na zmeny v časovom pláne i v systéme hodnotenia v akejkoľvek fáze priebehu súťaže.