Povolanie podnikateľ

vysokoškolský vzdelávací program

Povolanie podnikateľ je vzdelávací program predstavujúci vysokoškolským študentom reálnu skúsenosť s podnikaním, ktorá môže trvať semester alebo celý akademický rok. Je založený na získavaní praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a pracovné kompetencie študentov.

Študenti si teoretické vedomosti osvojujú v priamo v praxi. Pracujú s reálnymi peniazmi, podnikajú v reálnom ekonomickom prostredí ako simulovaná akciová spoločnosť (študentská spoločnosť) – t.j. zostavujú si podnikateľský zámer, upisovaním akcii vlastnej spoločnosti získavajú potrebné základné imanie (v limitovanej výške) a realizujú svoj podnikateľský zámer, na reálnych trhoch sa snažia uspieť so svojimi produktmi, po niekoľkých týždňoch podnikania ukončujú svoju činnosť likvidáciou spoločnosti, zhodnotia výsledky svojej činnosti, odkúpia spätne akcie od akcionárov a vyplatia im dividendy.

 

Program umožňuje mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania spoločnosti od jej založenia až po likvidáciu. Každá študentská má aspoň jedného konzultanta z podnikateľskej praxe.

Program sa realizuje v ktoromkoľvek ročníku vysokej školy, s odporúčaním na jeho realizáciu v prvom a druhom ročníku bakalárskeho štúdia a v prvom ročníku inžinierskeho alebo magisterského štúdia. V poslednom ročníku štúdia, z dôvodu skráteného semestra, nie je vhodné program realizovať pre krátkosť času, vyhradeného na aktivity pre študentov.

Typ školy nie je obmedzený, program sa môže realizovať na rôzne zameraných vysokých školách a v rôznych študijných odboroch. Napriek tomu, že program je zameraný na rozvoj a podporu podnikateľského myslenia, je vhodný aj pre neekonomické smery, nakoľko rozvíja všetky kľúčové kompetencie potrebné pre vstup na trh práce a budúce zamestnanie. Z tohto dôvodu je program vhodný aj pre humanitné smery, pretože umožňuje študentom naučiť sa viesť firmu.

Počet študentov v jednej študentskej spoločnosti je maximálne 25 (odporúčame min. počet 5 študentov v skupine).

Optimálna časová dotácia na realizáciu programu sú 2-3 hodiny/týždenne v rámci jedného semestra.

Študenti v programe objavujú, ako chutí podnikanie a naučia sa, napríklad, týmto novým zručnostiam:

 • práca v tíme,
 • budovanie vzťahov,
 • plánovanie obchodných aktivít,
 • finančný manažment a kontrola,
 • marketing a marketingové stratégie,
 • preberanie zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
 • kreativita a inovácie,
 • zameranie na kvalitu a spokojnosť zákazníka.
Ciele programu:
 • rozvíjať u študentov schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre osobný úspech, celoživotné vzdelávanie a zamestnanosť,
 • uvedomiť si potenciál malého a stredného podnikania, ako možnosť budúcej pracovnej kariéry,
 • opísať základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu,
 • pomôcť študentom pochopiť ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní,
 • opísať ekonomickú úlohu vlády v trhovom hospodárstve,
 • pomôcť študentom pochopiť potrebu morálnych zásad pre vedúcich pracovníkov, výrobcov a spotrebiteľov,
 • umožniť študentom zoznámiť sa s pracovnými príležitosťami a problémami spotrebiteľov,
 • poskytnúť praktické skúsenosti v podnikaní,
 • poskytnúť študentom príležitosť spolupracovať s predstaviteľmi podnikateľskej sféry,
 • zlepšiť zručnosti potrebné pre zamestnanie,
 • zvýšiť finančnú gramotnosť u študentov programu.
Krajiny, v ktorých program funguje:
 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Fínsko
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Luxembursko
 • Macedónsko
 • Nórsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Rusko
 • Slovensko
 • Španielsko
 • Veľká Británia

Pozrite si katalóg nápadov programu Povolanie podnikateľ.

Zapojte do programu aj Vašu univerzitu / vysokú školu - vyplňte predbežnú prihlášku.

Pozrite si aj podmienky zapojenia sa do programu.

Viac informácií o fungovaní programu na medzinárodnej úrovni nájdete na stránke JA-YE Europe.