Spoločensky zodpovedné podnikanie

 

Ako učiť spoločensky zodpovedné podnikanie ?

 

 

 

Príručku si stiahnete kliknutím na obrázok.

 

Obdobie, keď sa o spoločenskej zodpovednosti a o spoločensky zodpovednom podnikaní len začínalo hovoriť a mnohí sme nevedeli o čo presne ide, je už za nami. Všetci, ktorí sa tejto problematike venujú a snažia sa ju rozvíjať, prešli kus cesty, ktorá nebola vôbec jednoduchá, ale priniesla očakávané ovocie. Dnes je téma spoločensky zodpovedného podnikania (v anglickom jazyku : Corporate Social Responsibility, skratka CSR) populárna, zaujímavá a venuje sa jej oveľa väčšia pozornosť na mnohých miestach. Firmy tvoria svoje koncepcie a stratégie CSR, snažia sa komunikovať túto tému na verejnosť, mnohé sa naozaj snažia princípy a filozofiu CSR dostať „do krvi“ svojich manažmentov, zamestnancov a aj zákazníkov. Tak je to správne, pretože bez tejto filozofie by bol svet naozaj horší.

My v Junior Achievement sme krok k naplneniu tejto myšlienky urobili a priniesol pozitívnu odozvu a výsledky. Začali sme do našich vzdelávacích programov zaraďovať tému CSR a vzdelávať v tejto problematike učiteľov aj študentov. Učíme mladých ľudí poznať a pochopiť svet biznisu a podnikania. Učíme ich nachádzať v podnikaní alternatívu profesionálneho rozvoja a vlastného zamestnania. Učíme ich poznať zákonitosti, ktoré sú pre biznis nevyhnutné a bez ktorých by žiadna firma nebola úspešná.
Junior Achievement Slovensko, n.o. v spolupráci s Východoslovenskou energetikou pripravili príručku pre učiteľov - Ako učiť o spoločensky zodpovednom podnikaní ? Príručku sme pripravili tak, aby sa učitelia oboznámili s témou spoločensky zodpovedného podnikania, porozumeli jej a mohli ju tak zrozumiteľne sprostredkovať svojim študentom. Využívať ju môžu v predmetoch zameraných na podnikanie, manažment a riadenie firiem, ekonomiku, etiku a podobne, alebo pri iných aktivitách v škole. V tejto príručke sme sa nesnažili hodnotiť prístupy k spoločensky zodpovednému podnikaniu, ani porovnávať názory táborov pre a proti tomuto prístupu v podnikaní. Ambíciou bolo priblížiť túto tému učiteľom a ich študentom. Aby raz, keď sa mladí ľudia stanú zamestnancami, alebo podnikateľmi, vedeli, čo je zodpovedné podnikanie. Čím viac budú mladí ľudia o tejto téme vedieť, tým je väčší predpoklad, že v budúcnosti, keď budú pracovať, budú sa o túto oblasť zaujímať a zapájať sa do aktivít firmy, alebo vo svojej vlastnej firme zodpovedne podnikať.
Veríme, že študenti a učitelia , ktorí sa stretli s problematikou spoločensky zodpovedného podnikania prostredníctvom našich programov a projektov, sa stanú podnecovateľmi tejto filozofie. Príručka by mala byť pre učiteľov kompasom, ktorý im pomôže učiť študentov o tom, čo je spoločenská zodpovednosť a zodpovedné podnikanie, ako sa dotýka mladých ľudí a ich každodenného života.