Prihláška školy do programu

  Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou. Údaje označené hviezdičkou sú povinné.
Predbežná prihláška školy do programu Povolanie podnikateľ

Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej len JA Slovensko) poskytne škole, v ktorej sa vzdelávací program realizuje všetky potrebné informácie, odbornú radu, materiály a svoje know – how tak, aby sa tento vzdelávací program mohol bezproblémovo počas akademického roka realizovať. Škola berie na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebude ďalej používať program alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek iné účely bez konzultácie s JA Slovensko.

V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v prihláške, je potrebné o tom informovať organizáciu JA Slovensko.

Poplatok za realizáciu programu je vo výške 20,- € za krúžok/semester.

Junior Achievement zabezpečí metodické školenie pre vyučujúcich programu. Náklady spojené so školením hradí JA Slovensko, cestovné hradí učiteľovi vysielajúca organizácia (nie JA Slovensko).

 
ŠKOLA
Názov univerzity:
Názov fakulty:
Ulica a číslo:
Mesto: PSČ:
IČO: DIČ:
Číslo účtu školy:
 
VYUČUJÚCI

(V prípade viacerých vyučujúcich ich, prosím, uveďte v poznámke na konci prihlášky.)

Titul pred menom: Titul za menom:
Meno a priezvisko:
Tel. číslo:
E-mail:
    

Učiteľ je v metodike programu:

vyškolený
nevyškolený

    
PROGRAM
Program budeme realizovať ako:  
jednosemestrálny
dvojsemestrálny
    
V semestri:
zimnom
letnom
 
Počet študentov celkom:
 
Počet krúžkov/tried:
 
Časová dotácia týždenne:
Program máme záujem realizovať v akademickom roku:
    
VYPLNIL
Meno a priezvisko:
Pozícia/funkcia:
E-mail:
Tel. číslo:
Dátum: 07.27.2016 17:14
 

Poznámka:

Odoslaním prihlášky (formulára) súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov.

Odoslaním prihlášky čestne prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a správne.

 

Pred odoslaním prihlášky, prosím, skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov. Tieto údaje slúžia na komunikáciu počas celej doby trvania programu.