Súťažné kategórie

Hlavné kategórie

1. Manažérsky tím

2. Marketingová prezentácia

3. Finančné riadenie      

4. Produkt pre 21. storočie - výberová kategória  

5. Úžitkový produkt - výberová kategória

Ocenenia

6. Company of the Year Competition - výberové ocenenie

Špeciálne ceny

7. Cena študentov

 

Kritériá súťaže požadujú, aby študenti preukázali a/alebo vysvetlili svoje úspechy vo vzdelávaní a ich individuálny a tímový rozvoj počas práce v  JA Firme.

Pri posudzovaní kritérií budú porotcovia hľadať inovatívny prístup k výzvam súvisiacim s vedením JA Firmy, ako aj pochopenie hodnoty, ktorú výrobok / služba prináša na trh / spotrebiteľom. Budú tiež posudzovať vplyv samotnej "learning by doing" skúsenosti. Pri hodnotení každého kritéria, bude porota posudzovať, ako dobre si JA Firma osvojila dané kritérium a do akej miery členovia JA Firmy preukázali pochopenie fungovania firmy a podnikateľských princípov.

Pri hodnotení všetkých kategórií bude porota brať do úvahy aj nasledujúce kľúčové podnikateľské kompetencie, ktoré študenti mali možnosť rozvíjať počas fungovania JA Firmy a demonštrovať vo všetkých fázach súťaže:

  • Kreativita 
  • Sebavedomie
  • Iniciatíva
  • Tímová práca
  • Vynaliezavosť
  • Vytrvalosť
  • Zodpovednosť
                                                                                                                                                                 

Porota bude tiež analyzovať, do akej miery bol tím bol efektívny pri prezentácii informácií o JA Firme v každej fáze súťaže.

Neexistuje žiadny recept na výhru. Každá JA Firma je iná a musí sa sama rozhodnúť, ako najlepšie prezentovať silné stránky a skúsenosti jej členov a ako demonštrovať úspech JA Firmy voči porote, prezentovať vhodné prvky svojho jedinečného príbehu naprieč jednotlivými fázami súťaže.