Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Záverečný test

AKTUALITA: 60 študentov môže získať ESP certifikát v tomto školskom roku zdarma. Ako? Čítajte nižšie!

Aj tento školský rok budeme realizovať pre študentov JA Firiem projekt Podpora inovácií v podnikaní. Cieľom projektu je poskytnúť študentom informácie z oblasti podnikania v  poľnohospodárstve ako jednu z alternatív pre rozbehnutie ich inovatívneho biznisu či rozvoj projektového nápadu. V rámci projektu pripravujeme 2 aktivity pre študentov:

 • Online webinár (november a december 2017)
 • Mini Innovation Camp (január/február 2018

Po realizácii oboch týchto projektových aktivít vyžrebujeme 10 škôl spomedzi všetkých zapojených, ktoré budú mať možnosť nominovať 6 svojich žiakov pre účasť na ESP teste bez poplatku. Samozrejme, že nominovaní študenti musia spĺňať všetky kritériá pre účasť na ESP teste, a síce: byť v aktuálnom šk. roku študentom JA Firmy a mať vyplnené oba sebahodnotiace dotazníky.

Informácie o záverečnom ESP teste
 • predbežne stanovený termín záverečného testovania je: máj 2018
 • prihlasovanie na záverečný test bude prebiehať v apríli 2018
 • testovanie prebieha prostredníctvom online platformy, prezenčnou formou v testovacích centrách na školách
 • nastavenie testu: 24 otázok, 28 bodov, trvanie 45 minút, hranica úspešnosti pre získanie certifikátu 70% (19 bodov)
 • poplatok za záverečnú skúšku je pre všetkých študentov, bez rozdielu typu školy, stanovený na 10,00 Eur* (každý študent má nárok na 1 riadny a 1 opravný termín)
 • v prípade, že študent nie je v testovaní úspešný, poplatok nie je možné spätne nárokovať

* Štandardný poplatok za záverečné testovanie v projekte ESP je v rámci Európy stanovený vo výške 35,00 Eur bez DPH. Odborné školy mali od začiatku projektu (november 2013) možnosť využívať grant EÚ, ktorý tento poplatok 100% pokrýval (gymnazisti si naopak museli v prípade záujmu poplatok hradiť z vlastných zdrojov). V školskom roku 2017/2018 pokračuje JA Slovensko v projekte bez akejkoľvek finančnej podpory zo štruktúr EÚ a na základe rozhodnutia organizácie a jej partnerov, stanovuje poplatok za skúšku v školskom roku 2017/2018 vo výške 10,00 Eur.

Príprava na záverečný test k certifikátu ESP

Už samotná aktívna celoročná účasť študenta v JA Firme je veľkým predpokladom na to, aby študent záverečný test ESP na konci školského roka úspešne zvládol. K ďalšiemu štúdiu odporúčame nasledovné zdroje:

 • učebnica JA Firma – príručka pre učiteľov a študentov programu JA Aplikovaná ekonómia,
 • JA Učebnica ekonómie a podnikania,
 • online demo test: anglická demo verzia alebo slovenská demo verzia,
 • slovník pojmov v slovenskom jazyku pre učiteľov (zaslaný e-mailom zapojeným školám),
 • ESP sylaby pre učiteľov a žiakov.

Pre účely prípravy študentov na záverečný test k certifikátu ESP vám chceme predstaviť aj vzdelávací materiál HP LIFE Learning.
Ide o online prístupnú platformu, ktorá sa interaktívnym spôsobom venuje vzdelávaniu v oblasti podnikateľských a IT zručností.

HP LIFE Learning umožňuje:

 • študentom obohatiť ich znalosti z oblasti podnikania,
 • lektorom a učiteľom nájsť cestu ako integrovať podnikateľskú výučbu do vzdelávacieho procesu,
 • začínajúcim podnikateľom nadobúdať potrebné podnikateľské a technické zručnosti,
 • zabehnutým podnikateľom posúvať ich podnikanie.

Platforma ponúka 24 interaktívnych kurzov zadelených do 4 základných modulov:


Na stiahnutie je k dispozícii celkový prehľad kurzov HP LIFE Learning, s vyznačením odporúčaných kurzov pre účely ESP záverečného testu.
Platforma je prístupná v nasledujúcich jazykoch: angličtina, španielčina, francúzština, portugalčina, arabčina,hindčina, čínština.
Študenti, ktorí chcú tento materiál využiť k svojej príprave na záverečné testovanie, prosím, registrujte sa prostredníctvom tohto linku:
www.life-global.org/go/esp

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka | +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk