Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Verejnosť

Programy

Ponuka vzdelávacích programov JA Slovensko reflektuje na aktuálne a súčasné potreby škôl, trhu práce a spoločnosti.
Naše vzdelávacie programy majú dlhodobý charakter a sú určené pre žiakov základných aj stredných škôl. 

 

JA A PENIAZE

Naučíme najmenších žiakov na základných školách prečo bez práce nie sú koláče a peniaze nerastú na stromoch. Finančnú gramotnosť im sprostredkujeme vďaka pútavým obrázkom a reálnym situáciám, ktoré zažíva hlavný hrdina učebnice, Filip.

www.jaap.jaslovensko.sk

 

JA Základy podnikania

Piataci a šiestaci na základných školách sa naučia praktické informácie o organizácií a fungovaní podniku. Sami si vyskúšajú, ako to v podniku funguje a získajú tak mnoho podnetov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní.

www.jaslovensko.sk/jazakladypodnikania

 

JA Aplikovaná ekonómia

Stredoškoláci si založia vlastnú firmu, v ktorej vďaka reálnej skúsenosti rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Preniknú do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu.

www.firma.jaslovensko.sk

 

JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Žiaci na stredných školách sa vďaka tomuto programu vedia lepšie orientovať vo svete cestovného ruchu. Motivujeme ich na zapájanie sa do diania vo svojom okolí tak, aby hľadali nové riešenie pre rozvoj podnikania a aktívnu turistiku vo svojom regióne.

www.pvcr.jaslovensko.sk

 

JA Etika v podnikaní

„Dnešná doba prináša devalváciu pojmov morálka a etika. Práve tento program pripravuje stredoškolákov na reálne situácie v živote. Pomocou prípadových štúdií študenti preskúmavajú rôzne aspekty problémov pomocou interaktívnych nástrojov," hovorí o programe jedna z jeho učiteliek.

www.evp.jaslovensko.sk

 

JA Učebnica ekonómie a podnikania

Spolu 18 kapitol je zostavených tak, aby sa žiaci stredných škôl postupne dozvedeli viac o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, úlohe štátu, marketingu, ale aj o podnikaní a manažmente. Celé vzdelávanie prebieha prostredníctvom moderného online portálu.

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie

 

JA Viac ako peniaze

Efektívne narábať s financiami a zodpovedne s nimi hospodáriť by mali vedieť žiaci už od druhého stupňa na základnej škole a všetci stredoškoláci. Ako funguje svet financií a to, že finančná gramotnosť nie je len o peniazoch sa naučia vďaka tomuto programu.

www.viacakopeniaze.sk