Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

Záväzná prihláška na podujatie - Podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov

14. - 15. február 2023 

Organizátor podujatia:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

 

Podujatie bolo finančne podporené Slovak Business Agency.

 
ÚČASTNÍK
   

Aký JA program v tomto šk. roku učíte:

(označiť môžete aj viac možností)

 

 
STRAVA
Vyberte si prosím, o aký typ stravy máte záujem: 
Máte nejaké alergie na jedlo: 
 

UBYTOVANIE

Máte záujem o ubytovanie zo 14. na 15. februára 2023 (1 noc)?

Ubytovanie je zabezpečené iba v dvojlôžkových izbách. Vzhľadom na počet účastníkov nevieme bohužiaľ garantovať obsadenie izby iba jednou osobou. 

Ak máte záujem byť ubytovaný/á na izbe s niekým konkrétnym, kto sa podujatia tiež zúčastní, uveďte jeho meno: 

 

ŠKOLA

Pokiaľ ste pedagogický zamestnanec, uveďte na akej škole pracujete:

   

Účasť na podujatí je spoplatnená nasledovne (registračný poplatok*):

  • 29,- €/osoba - pre pedagogických pracovníkov,
  • 99,- €/osoba - firemní partneri a ostatní účastníci

* Registračný poplatok bude použitý na hlavnú neziskovú činnosť organizácie JA Slovensko.

Fakturačné údaje

Organizácia, príp. meno a priezvisko    
   

   

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené fakturačné údaje a overte ich správnosť.
V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
Pravidlá a podmienky účasti

Vyplnením záväznej prihlášky na podujatie sa účastník zaväzuje zúčastniť jej v plnom rozsahu, t. j. od 14. februára 2023 - 13:00 do 15. februára 2023 - 12:30.

Účastníkovi bude po odoslaní záväznej prihlášky a jej spracovaní, zaslaná do 5 pracovných dní faktúra s registračným poplatkom. Jej úhrada je nutná v riadnom termíne splatnosti a je potvrdením účasti účastníka na podujatí. V prípade úhrady po termíne splatnosti, si organizátor vyhradzuje právo účastníkovi zrušiť účasť.

Organizátor podujatia zabezpečí pre účastníka, ktorý riadne uhradil registračný poplatok ubytovanie (ak oň požiadal vyznačením v prihláške) a stravu (v rozsahu trvania oficiálneho programu). Raňajky (15. februára 2023) sú zabezpečené v cene ubytovania, t. j. iba pre ubytovaných hostí.

Organizátor neprepláca účastníkom cestovné a iné náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s účasťou na podujatí a nie sú tu exaktne vymedzené.

V prípade, že sa účastník odhlási z podujatia do 31. januára 2023 do 23:59, má nárok na vrátenie registračné poplatku v plnej výške. 

V prípade, že sa účastník odhlási z podujatia v rozmedzí od 1. februára do 14. februára (deň začiatku podujatia) je stanovený storno poplatok vo výške 100 % z ceny registračného poplatku.

Ak sa účastník podujatia nezúčastní vôbec a neoznámi túto skutočnosť organizátorovi vo vyššie uvedených lehotách, stráca nárok na vrátenie registračného poplatku. 

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak sa účastník podujatia z neho odhlási z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným potvrdením (vážne ochorenie, hospitalizácia, úmrtie člena blízkej rodiny, ústavné liečenie, živelná pohroma, a pod.).

 
Formulár vyplnil:
Meno: Priezvisko:
   
01.02.2023 23:13
 Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre potreby spracovania a evidencie na účel organizačného zabezpečenia predmetného podujatia (pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o.) a jeho následného vyúčtovania partnerovi podujatia - Slovak Business Agency a štatistického spracovania, v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Skôr ako formulár odošlete, skontrolujte prosím, správnosť vyplnených údajov.