Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Podnikanie v cestovnom ruchu

Vzdelávací program JA Podnikanie v cestovnom ruchu:

 • je celoročný vzdelávací program zameraný na tzv. incomingový cestovný ruch.
 • môže sa vyučovať alternatívne ako jednoročný alebo dvojročný program vhodný pre 14 až 19-ročných žiakov.
 • orientuje mladých ľudí vo svete cestovného ruchu, motivuje ich zapájať sa do diania vo svojom okolí, komunikovať s ľuďmi, zisťovať potreby regiónov a zákazníkov.
 • učí ich hľadať nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívny cestovný ruch vo svojom regióne.

Program hravou formou učí žiakov komunikovať a vnímať okolie z pohľadu zahraničných návštevníkov, rozpoznávať ich záujmy, potreby a priority pri návšteve Slovenska. Informácie získavajú na internete, z webových stránok a priamou komunikáciou so študentmi zapojenými do programu v iných mestách aj v iných krajinách. Spoznávajú tak tradície a záujmy iných kultúr, čo využívajú pri zostavení ponuky pre návštevníkov. Výsledkom práce študentov je zhotovenie vlastného ponukového katalógu, podnikateľského plánu, propagačných materiálov o regióne, či výmenný pobyt pre partnerskú školu.

 

Druhý ročník programu

V prípade dvojročnej verzie programu (JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2):

 • si žiaci v 2. ročníku štúdia zakladajú študentskú firmu v cestovnom ruchu, ktorá simuluje akciovú spoločnosť s reálnymi produktmi. Volia si svoj manažment, pripravia podnikateľský zámer, získajú kapitál predajom akcií, vedú účtovníctvo a realizujú svoj podnikateľský zámer.
 • tým sa umožní žiakom aplikovať získané teoretické poznatky v praktických činnostiach.
 • na základe prieskumu trhu, žiaci pripravujú podnikateľský plán, hľadajú najlepší regionálny produkt v cestovnom ruchu, zaoberajú sa marketingom a vedením účtovnej agendy. 

Cieľom študentskej firmy je umožniť mladým ľuďom preniknúť do problematiky fungovania firmy od jej založenia až po likvidáciu. Praktická stránka podnikania učí žiakov komunikovať, spolupracovať, tvorivo myslieť, riešiť problémy pod vedením učiteľa a konzultanta.

Ciele programu
 • pochopiť základné princípy podnikania v oblasti cestovného ruchu,
 • predstaviť oblasť cestovného ruchu ako zdroj možných pracovných príležitostí,
 • posilniť u mladých ľudí aktívny postoj k vlastnej budúcnosti tým, že im ukáže možnosť vlastného podnikania v oblasti cestovného ruchu,
 • podporiť poznanie podnikateľského prostredia z pohľadu poskytovateľa aj prijímateľa služieb,
 • rozvinúť záujem o poznanie regiónov Slovenska očami návštevníka, a tak posilniť pochopenie významu vysokej kvality poskytovaných služieb,
 • poskytnúť príležitosti na prezentovanie regiónov Slovenska ako zaujímavých destinácií,
 • posilniť informovanosť o význame poisťovníctva vo vzťahu k cestovnému ruchu,
 • priblížiť sa v štúdiu čo najviac reálnemu životu a vyskúšať si skutočný svet podnikania v oblasti cestovného ruchu.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Marián Beluško | programový manažér | +421 911 268 884 | belusko@jaslovensko.sk | www.pvcr.jaslovensko.sk