Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Social Innovation Relay

Social Innovation Relay (SIR) je unikátny medzinárodný projekt zameraný na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov. Je organizovaný za účasti veľkého počtu európskych krajín, Singapúru a Japonska v spolupráci so spoločnosťou NN.

SIR vyzýva študentov stredných škôl rozvíjať inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia sociálne potreby. Študenti pracujú v 2 - 4 členných tímoch, pričom úlohou tímu je spoločne vypracovať podnikateľský nápad v oblasti sociálneho podnikania. Projekt zároveň poskytuje mladým ľuďom praktické zručnosti a podnikateľské znalosti potrebné pre spustenie úspešnej kariéry prostredníctvom kombinácie virtuálneho a face-to-face mentoringu so skúsenými odborníkmi a tým získavajú skúsenosti uznávané na európskom trhu práce.

Na tejto stránke nájdete viac informácii o súťaži JA Social Innovation Camp, ktorú aktuálne v rámci projektu pripravujeme.

Pozrite si aj  video o projektevideo o nápade ako sociálne podnikať | úspešné nápady z minulých rokov.

 

Ciele projektu

  • vyššia miera uvedomenia si existencie sociálnych a environmentálnych problémov v komunite a snaha byť zapojený do ich riešenia,
  • zdokonalenie tímových zručností,
  • zdokonalenie techník riešenia problémov, tvorivého myslenia a rozhodovacích zručností, 
  • lepšie pochopenie dôležitosti využívania IT pri realizácii sociálnych a podnikateľských iniciatív,
  • zlepšenie komunikačných a prezentačných zručností.

 

Kontakt

Alžbeta Šrenkelová | programová manažérka| +421 948 801 411 | srenkelova@jaslovensko.sk

Partner projektu: