Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Ja a peniaze

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2018/2019 ukladá školám povinnosť zapracovať témy Národného štandardu finančnej gramotnosti do svojich školských vzdelávacích programov.

Taktiež odporúča zapájať sa do programov na podporu finančnej gramotnosti (str. 32) Ja a peniaze (ISCED 1) a JA Viac ako peniaze (ISCED 2, ISCED 3).

Vzdelávací program Ja a peniaze ponúka učiteľom 1. stupňa základných škôl možnosť vzdelávať svojich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti formou zážitkového učenia. Program je spracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG), ktorý vstúpil do platnosti 1. septembra 2017. 

 

Cieľové skupiny
  • žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl,
  • učitelia, ktorí majú záujem vzdelávať sa v oblasti finančnej gramotnosti,
  • rodičia, ktorí sa spolu so svojimi deťmi podieľajú na vypracovaní úloh.

 

Cieľ programu

Cieľom programu je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie svojej finančnej budúcnosti.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Peter Kalčevský | programový riaditeľ| +421 905 202 442| kalcevsky@jaslovensko.sk | www.jaap.jaslovensko.sk