Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Podnikavosť hrou

Prihláška škola | Prihláška lektori | Prihlasovanie do programu pre šk. rok 2024/2025 je otvorené.

Program, ktorý rozvíja kompetencie v podnikavosti žiakov základných škôl a pripravuje ich tak pre život.

Podnikavosť hrou (predošlý názov Základy podnikania) je vzdelávací program určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, resp. pre primu 8-ročných gymnázií. Jeho primárnym cieľom je rozvíjať kompetencie podnikavosti u žiakov, a to prostredníctvom praktických informácií o fungovaní človeka v pozícii zamestnanca či podnikateľa. Rozvíjať schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnotu pre seba i ostatných. Program je realizovaný metódou learning-by-doing a je súčasťou projektu Re-power Your Future.

Vďaka podpore UniCredit Foundation a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia je program bezplatný.

Dĺžka realizácie programu je stanovená na 5 - 7 zážitkových blokov (1 blok = 90 minút). Po absolvovaní školenia JA Slovensko, môžu program na školách realizovať títo lektori:

Ako súčasť programu Podnikavosť hrou, realizuje JA Slovensko začiatkom školského roka 2024/2025 súťažný workshop Kreaton. Prihlasovanie je otvorené.

Ciele programu:
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní firiem a postavení zamestnancov / podnikateľov v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov konceptmi na rozvíjanie kompetencií podnikavosti,
  • podporovať žiakov v angažovanosti, v iniciatívnosti, v tvorivosti a v inováciách.
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • sprostredkovať žiakom pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.
Obsah programu - kľúčové témy:
  • peniaze - svet financií, základy finančnej gramotnosti a podnikavosti, princíp hospodárenia,
  • firma - zdroje fungovania, zamestnanec vs. podnikateľ, formy vlastníctva,
  • manažment - manažérske rozhodovanie, voľba kariéry, pracovný pohovor, úloha vzdelávania,
  • výroba - hromadná vs. kusová výroba, produktivita práce,
  • marketing - reklama, nástroje, stratégie.
Partner programu
Kontakt

Peter Uhrin | programový manažér| +421 903 233 305| uhrin@jaslovensko.sk