Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Viac ako peniaze

Cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Program je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2 a odporúčaný aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2018/2019 (str. 32).

Generálnym partnerom programu v školskom roku 2018/2019 je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Cieľová skupina
  • Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl a žiaci 1. – 4. ročníkov stredných škôl. Zapojiť sa môžu aj centrá voľného času a detské domovy.
  • Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí sa rozhodnú rozšíriť si svoje pedagogické zručnosti o oblasť finančnej gramotnosti v rámci akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov.
  • Terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o svojich školských zadaniach a  domácich úlohách.
O programe

Obsah programu je rozdelený do 10 tematických celkov, ktoré sú zamerané od histórie peňazí, úlohy bánk a ich služieb obyvateľstvu, cez praktické informácie a skúsenosti z oblasti používania kreditných kariet, až po využívanie rôznych foriem úverov a študentských pôžičiek.

Kapitoly majú pripraviť mladých ľudí zvládať riešenia úloh a problémov v oblasti práce s peniazmi, ale kladú aj dôraz na rozvíjanie vedomostí v oblasti finančného vzdelávania v podobe tzv. finančnej gramotnosti. Zvyšovanie finančnej gramotnosti u mladých ľudí sa v programe realizuje prostredníctvom zážitkových metód.

V rámci projektu je žiakom a učiteľom k dispozícii interaktívna e-learningová učebnica. Z tohto dôvodu odporúčame realizáciu programu v počítačovej učebni s pripojením na internet.

Vzdelávací program je možné vyučovať ako celoročný program, ale aj formou krúžku. Je teda na možnostiach a rozhodnutí školy, či tento program sa bude vyučovať ako samostatný predmet v rámci školského vzdelávacieho programu, alebo ako súčasť už existujúceho predmetu, ktorý svojim obsahom ponúka priestor na realizáciu tohto programu.

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Peter Kalčevský | programový riaditeľ| +421 905 202 442| kalcevsky@jaslovensko.sk | www.viacakopeniaze.sk