Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška na vzdelávanie

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Prihláška na akreditované inovačné vzdelávanie učiteľa pre školský rok 2024/2025

Poskytovateľom akreditovaného vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 (365.bank)

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania a ostatné informácie a dojednania nájdete zverejnené na tejto stránke.
Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

90,- €* za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

110,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

160,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2024 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

*Platí len v prípade zapojenia sa školy a aj nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený v celkovej výške 600,- €. Viac info v pravidlách, časť 5.

Názov vzdelávacieho programu

Vyberte si, prosím, vzdelávací program, o ktorý máte záujem a má otvorené prihlasovanie.
Vybrať si môžete iba jeden program. V prípade, že máte záujem absolvovať vzdelávanie pre viac programov, je potrebné prihlášku vyplniť opäť.

 

Časový harmonogram začiatku vzdelávania pre vyššie uvedené programy nájdete na tejto stránke (odkaz sa otvorí v novom okne).
Pozorne si ho, prosím, prečítajte. Moduly vzdelávania, predovšetkým prezenčné, sú povinné!

 

Učiteľ
   

(v tvare dd.mm.rrrr)

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2024/2025 vyučovať tieto predmety (učitelia 1. stupňa ZŠ uvedú - 1. stupeň ZŠ):

    
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Faktúry budú zasielané v priebehu príslušného mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr do 14 dní).

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO (bez medzier):

DIČ (bez medzier):

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené fakturačné údaje a overte ich správnosť.
V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED (uvedie sa, napr. 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, a pod.): 

Dĺžka pedagogickej praxe: 
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov školy/zariadenia):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres:
Telefón: E-mail: 
   
    

Pred odoslaním skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov!

Slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na vystavenie faktúry, na prípadnú tlač osvedčení, certifikátov, a pod.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom vzdelávaní?

 

 

 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 21.04.2024  13:01
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/prihlaseniucitelia.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť. Po jej odoslaní už tlač nie je možná.

             

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre potreby spracovania a evidencie na účel vzdelávania učiteľov  (pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o.) v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Ak ste skontrolovali správnosť všetkých vyplnených údajov, môžete prihlášku odoslať.