Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška na vzdelávanie

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Prihláška na akreditované inovačné vzdelávanie učiteľa pre školský rok 2024/2025

Poskytovateľom akreditovaného vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n. o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK28 6500 0000 1900 2060 7248 (365.bank)

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania a ostatné informácie a dojednania nájdete zverejnené na tejto stránke.
Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

90,- €* za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

110,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

160,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2024 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba spoluúčasť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

*Platí len v prípade zapojenia sa školy a aj nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený v celkovej výške 600,- €. Viac info v pravidlách, časť 5.

Názov vzdelávacieho programu

Vyberte si, prosím, vzdelávací program, o ktorý máte záujem a má otvorené prihlasovanie.
Vybrať si môžete iba jeden program. V prípade, že máte záujem absolvovať vzdelávanie pre viac programov, je potrebné prihlášku vyplniť opäť.

 
 
 
 
Kapacita naplnená, prihlásiť sa môžete ako náhradníci.

 

Časový harmonogram začiatku vzdelávania pre vyššie uvedené programy nájdete na tejto stránke (odkaz sa otvorí v novom okne).
Pozorne si ho, prosím, prečítajte. Moduly vzdelávania, predovšetkým prezenčné, sú povinné!

 

Učiteľ
   

(v tvare dd.mm.rrrr)

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2024/2025 vyučovať tieto predmety (učitelia 1. stupňa ZŠ uvedú - 1. stupeň ZŠ):

    
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Faktúry budú zasielané v priebehu príslušného mesiaca, v ktorom bola prihláška podaná (najneskôr do 14 dní).

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO (bez medzier):

DIČ (bez medzier):

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené fakturačné údaje a overte ich správnosť.
V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED (uvedie sa, napr. 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, a pod.): 

Dĺžka pedagogickej praxe: 
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov školy/zariadenia):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres:
Telefón: E-mail: 
   
    

Pred odoslaním skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov!

Slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na vystavenie faktúry, na prípadnú tlač osvedčení, certifikátov, a pod.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom vzdelávaní?

 

 

 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 23.07.2024  01:34
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/prihlaseniucitelia.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť. Po jej odoslaní už tlač nie je možná.

             

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n. o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre potreby spracovania a evidencie na účel vzdelávania učiteľov  (pre potreby Junior Achievement Slovensko, n. o.) v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Ak ste skontrolovali správnosť všetkých vyplnených údajov, môžete prihlášku odoslať.