Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základné informácie

Čo nájdete na tejto stránke?

 

Prihlášky do programov a na vzdelávanie

 

Základné informácie

Učitelia, ktorí majú záujem na škole realizovať vzdelávacie programy JA Slovensko, musia absolvovať pre konkrétny program vzdelávanie. Prihlásiť sa naň je možné vyplnením online prihlášky. Okrem vzdelávania učiteľa, pre príslušný vzdelávací program, je potrebné do tohto programu prihlásiť aj školu, v ktorej bude program realizovaný.

Program je možné na škole začať realizovať už po absolvovaní úvodného metodického tréningu daného programu. Ostatné moduly učiteľ absolvuje priebežne počas aktuálneho školského roka. Viac informácií o jednotlivých moduloch nájdete na stránkach daných programov (viď. zoznam programov nižšie).

JA Slovensko si vyhradzuje právo neotvoriť konkrétne vzdelávanie v prípade, že doň bude prihlásených menej ako 10 učiteľov.

Nezabudnite si prečítať pravidlá a podmienky prihlasovania sa do programov a/alebo na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy a ich vzdelávanie

Nasledujúce vzdelávacie programy môže učiteľ na škole realizovať so žiakmi až po prihlásení sa na vzdelávanie v danom programe.

 

Časový harmonogram vzdelávania

Vzdelávanie v jednotlivých vzdelávacích programoch pozostáva z niekoľkých modulov (v závislosti od programu).

 1. Vzdelávacie programy Ja a peniaze, Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia a Zručnosti pre úspech

Vzdelávanie pozostáva zo 4 modulov. Prvé 2 moduly sú pre programy totožné so špecifickým obsahom (termíny uvádzame nižšie). Ostatné moduly a informácie o nich, sú dostupné na konkrétnych stránkach jednotlivých programov.

Modul 1 je dištančný a ide o štúdium učebných textov pod vedením odborného tútora. Štúdium tvorí úvod do problematiky podnikateľského, ekonomického, alebo finančného vzdelávania, prípadne kombinácie uvedených. Pre uvedené vzdelávacie programy sa začne 12. augusta 2024 a končí 12. decembra 2024.

Modul 2 je prezenčný a ide o úvodný metodický tréning. Bude sa realizovať v zariadení - Horský hotel Belušské Slatiny (ak nie je uvedené inak). Tento je nutné absolvovať v plnom rozsahu. Po jeho absolvovaní, učiteľ môže začať od septembra 2024 učiť program na škole, pričom zostávajúce moduly realizuje v priebehu daného školského roka. Termíny jednotlivých programov:

 • Ja a peniaze: 3. - 5. september 2024
 • Zručnosti pre úspech: 3. - 5. september 2024
 • Aplikovaná ekonómia: 4. - 7. september 2024
 • Viac ako peniaze: 5. - 7. september 2024

 

Podrobné informácie o obsahu všetkých modulov 1 až 4 jednotlivých vzdelávacích programov nájdete na konkrétnych programových stránkach: 

 

2. Program koordinátorov digitálnych kompetencií                                                                                                                                                                                      

Vzdelávanie pozostáva z 3 modulov. Začína sa prezenčným modulom 1 - Úvodné školenie. Tento modul sa uskutoční 19. - 23. augusta 2024 v Bratislave. Podrobné informácie o obsahu všetkých modulov 1 až 3 nájdete na programových stránkach: Program koordinátorov digitálnych kompetencií.

 

Poplatok za vzdelávanie
 • Pre školský rok 2024/2025 je poplatok za vzdelávanie v programoch Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Ja a peniaze, Zručnosti pre úspech, Program koordinátorov digitálnych kompetencií stanovený nasledovne:
  • 90,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 110,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2024 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 160,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2024 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava (raňajky, obed, večera) a metodické materiály pre učiteľov počas konania Úvodného metodického tréningu a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly*. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

*Neplatí v plnom znení pre Program koordinátorov digitálnych kompetencií. Pre viac informácií pozrite stránku programu.

 • Ak sa učiteľ zapojí len do vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku svoju školu aj do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 600,- € za 1 osobu. Vzdelávanie je prioritne určené učiteľom, ktorí majú záujem a budú program v tom istom šk. roku realizovať aj so svojimi žiakmi.
 • Zapojením sa do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku za program* a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške. *Neplatí pre Program koordinátorov digitálnych kompetencií (neuhrádza sa poplatok za prácu v programe).
 • Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu priebežne v danom mesiaci, kedy bola podaná prihláška (najneskôr do 14 dní).

 Vzdelávanie - pre koho je určené?

Vzdelávanie v programe Ja a peniaze je určené:

 • učiteľom prvého stupňa základnej školy.

Vzdelávanie v programe Viac ako peniaze  je určené:

 • učiteľom druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľom všetkých typov a ročníkov strednej školy.

Vzdelávanie v programe Aplikovaná ekonómia a Zručnosti pre úspech je určené:

 • učiteľom strednej školy.

Vzdelávanie v programe Program koordinátorov digitálnych kompetencií je určené:

 • učiteľom základnej školy
 • učiteľom strednej školy.