Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základné informácie

 

Čo nájdete na tejto stránke?

 

Prihlášky do programov a na vzdelávanie

 

Základné informácie

Učitelia, ktorí majú záujem na škole realizovať vzdelávacie programy JA Slovensko, musia absolvovať pre konkrétny program vzdelávanie. Prihlásiť sa naň je možné vyplnením online prihlášky. Okrem vzdelávania učiteľa pre príslušný program je potrebné do tohto programu prihlásiť aj školu, kde bude program realizovaný.

Vzdelávanie realizujeme ako akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie (Kontinuálne inovačné vzdelávanie a počet kreditov za jeho úspešné absolvovanie sa viaže k aktuálne platnému zákonu (k 1. aprílu 2019) č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade platnosti a nadobudnutia účinnosti nového, pripravovaného znenia uvedeného zákona budeme prihlásených učiteľov informovať o zmenách vo vzdelávaní.). 

Program je možné na škole začať realizovať už po absolvovaní úvodného metodického tréningu daného programu. Ostatné moduly učiteľ absolvuje počas aktuálneho školského roka. Viac informácií o jednotlivých moduloch, nájdete na stránkach daných programov (viď zoznam programov nižšie).

JA Slovensko si vyhradzuje právo neotvoriť konkrétne vzdelávanie v prípade, že doň bude prihlásených menej ako 10 učiteľov.

Nezabudnite si prečítať pravidlá a podmienky prihlasovania sa do programov a/alebo na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy a ich vzdelávanie

JA Slovensko ponúka učiteľom akreditované kontinuálne inovačné vzdelávanie (s možnosťou získať kredity)  podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj vzdelávanie (bez možnosti získať kredity).

Kontinuálne inovačné vzdelávanie a počet kreditov za jeho úspešné absolvovanie sa viaže k aktuálne platnému zákonu (k 1. aprílu 2019) č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade platnosti a nadobudnutia účinnosti nového, pripravovaného znenia uvedeného zákona budeme prihlásených učiteľov informovať o zmenách vo vzdelávaní.

Nasledujúce vzdelávacie programy môže učiteľ na škole realizovať so žiakmi až po prihlásení sa na vzdelávanie v danom programe.

 
Časový harmonogram vzdelávania

Vzdelávanie v programoch pozostáva z niekoľkých modulov (v závislosti od programu). Uvádzame termíny modulu 1 a 2 pre všetky aktuálne otvorené/nerealizované vzdelávacie programy. Ide o JA A PENIAZE, JA Viac ako peniaze, JA Podnikanie v cestovnom ruchu I a II, JA Aplikovaná ekonómia a JA Etika v podnikaní. Ostatné moduly a informácie o nich, sú dostupné na konkrétnych stránkach jednotlivých programov.

Modul 1 je dištančný a ide o štúdium učebných textov pod vedením odborného tútora. Štúdium tvorí úvod do problematiky podnikateľského, ekonomického, alebo finančného vzdelávania.

Modul 2 je prezenčný a ide o úvodný metodický tréning. Bude sa realizovať v zariadení - Horský hotel Belušské Slatiny, centrum vzdelávania. Tento je nutné absolvovať v plnom rozsahu. Po jeho absolvovaní, učiteľ môže začať od septembra 2019 program učiť na škole, pričom ostávajúce moduly realizuje v priebehu daného šk. roka.

Modul 1:

 • pre programy Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia a Etika v podnikaní začína 5. augusta 2019. Platí pre učiteľov zaradených na úvodný metodický tréning v auguste 2019.
 • pre program Ja peniaze začína 21. októbra 2019. Platí pre učiteľov zaradených na úvodný metodický tréning v novembri 2018.

Modul 2:

Augustové termíny

 • Viac ako peniaze pre stredné školy: 16. – 18. august 2019 (piatok – nedeľa)
 • Viac ako peniaze pre základné školy: 19. – 21. august 2019 (pondelok – streda)
 • Aplikovaná ekonómia: 19. – 23. august 2019 (pondelok – piatok)
 • Etika v podnikaní: 21. – 23. august 2019 (streda – piatok)

Novembrový termín:

 • Ja a peniaze: 8. - 10. november 2019 (piatok - nedeľa)
Poplatok za vzdelávanie
 • Pre školský rok 2019/2020 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:
  • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2019 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 70,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2019 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • Ak sa učiteľ zapojí len do kontinuálneho inovačného vzdelávania, príp. vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 250,- € za 1 osobu.
 • Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.
 Inovačné vzdelávanie - pre koho je určené?
Inovačné vzdelávanie v programe Ja a peniaze (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené učiteľom v podkategórii:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy).

 

Inovačné vzdelávanie v programe Viac ako peniaze (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • Učiteľ
 • Vychovávateľ

Pod kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

 

Inovačné vzdelávanie v programe Aplikovaná ekonómia (názov vzdelávania - JA Podnikateľské vzdelávanie) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie  a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

 

Inovačné vzdelávanie v programe Etika v podnikaní je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a
 • učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie o učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovacie predmety: etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, mediálna výchova, občianska náuka, manažment osobných financií, spoločenská komunikácia, odborné ekonomické predmety.