Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základné informácie

 

Čo nájdete na tejto stránke?

 

Prihlášky do programov a na vzdelávanie

 

Základné informácie

Učitelia, ktorí majú záujem na škole realizovať vzdelávacie programy JA Slovensko, musia absolvovať pre konkrétny program vzdelávanie. Prihlásiť sa naň je možné vyplnením online prihlášky. Okrem vzdelávania učiteľa pre príslušný program je potrebné do tohto programu prihlásiť aj školu, kde bude program realizovaný.

Vzdelávanie realizujeme ako akreditované inovačné vzdelávanie, alebo vzdelávanie (bez možnosti získať osvedčenie za profesijný rozvoj). Vzdelávanie, ktoré sa začne po 1. septembri 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

Program je možné na škole začať realizovať už po absolvovaní úvodného metodického tréningu daného programu. Ostatné moduly učiteľ absolvuje počas aktuálneho školského roka. Viac informácií o jednotlivých moduloch, nájdete na stránkach daných programov (viď zoznam programov nižšie).

JA Slovensko si vyhradzuje právo neotvoriť konkrétne vzdelávanie v prípade, že doň bude prihlásených menej ako 10 učiteľov.

Nezabudnite si prečítať pravidlá a podmienky prihlasovania sa do programov a/alebo na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy a ich vzdelávanie

Nasledujúce vzdelávacie programy môže učiteľ na škole realizovať so žiakmi až po prihlásení sa na vzdelávanie v danom programe.

 
Časový harmonogram vzdelávania

Vzdelávanie v programoch pozostáva z niekoľkých modulov (v závislosti od programu). Uvádzame termíny modulu 1 a 2 pre všetky aktuálne  vzdelávacie programy. Ide o Ja a peniaze, Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia, Etika v podnikaní a Zručnosti pre úspech. Ostatné moduly a informácie o nich, sú dostupné na konkrétnych stránkach jednotlivých programov.

Modul 1 je dištančný a ide o štúdium učebných textov pod vedením odborného tútora. Štúdium tvorí úvod do problematiky podnikateľského, ekonomického, alebo finančného vzdelávania, prípadne kombinácie uvedených.

Modul 2 je prezenčný a ide o úvodný metodický tréning. Bude sa realizovať v zariadení - Horský hotel Belušské Slatiny (ak nie je uvedené inak), centrum vzdelávania, ak nie je uvedené inak. Tento je nutné absolvovať v plnom rozsahu. Po jeho absolvovaní, učiteľ môže začať od septembra 2020 učiť program na škole, pričom ostávajúce moduly realizuje v priebehu daného šk. roka.

Modul 1 (dištančný):

 • pre programy Viac ako peniaze, Aplikovaná ekonómia a Etika v podnikaní, Zručnosti pre úspech začne 10. augusta 2020 . Platí pre učiteľov zaradených na úvodný metodický tréning v auguste 2020 a končí 10. decembra 2020.
 • pre program Ja peniaze začína 21. septembra 2020 a končí 21. januára 2021. Platí pre učiteľov zaradených na úvodný metodický tréning v októbri 2020.

Modul 2 (prezenčný):

Termíny konania, vrátane náhradných alternatív

 • Viac ako peniaze: 14. – 16. august 2020 (piatok – nedeľa)
  • V prípade, že budú platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, ktoré nám neumožnia realizovať modul 2 v pôvodne plánovanom termíne, náhradným termínom konania pre tréning programu Viac ako peniaze je 16. - 18. október 2020.
 • Aplikovaná ekonómia: 16. – 20. august 2020 (nedeľa – štvrtok)
  • V prípade, že budú platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, ktoré nám neumožnia realizovať modul 2 v pôvodne plánovanom termíne, náhradným termínom konania pre tréning programu Aplikovaná ekonómia je 23. - 25. október 2020.​

 • Zručnosti pre úspech: 19. - 21. august 2020 (streda - piatok)

  • V prípade, že budú platné obmedzenia, spôsobené COVID - 19, ktoré nám neumožnia realizovať modul 2 v pôvodne plánovanom termíne, náhradným termínom konania pre tréning programu Zručnosti pre úspech je 23. - 25. október 2020.
  Etika v podnikaní:  10. - 11. september 2020 (štvrtok - piatok)
 • Ja a peniaze: 2. - 4. október 2020 (piatok - nedeľa)
Poplatok za vzdelávanie
 • Pre školský rok 2020/2021 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:
  • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov v rámci konania Úvodného metodického tréningu, drobné občerstvenie a metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné a iné ako vyššie uvedené náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • Ak sa učiteľ zapojí len do inovačného vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok je stanovený na 350,- € za 1 osobu.
 • Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku za program a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie samotného učiteľa. Prihlášku učiteľa a školy do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.
 • Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

 Inovačné vzdelávanie - pre koho je určené?
Inovačné vzdelávanie v programe Ja a peniaze (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené učiteľom v podkategórii:
 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy).

 

Inovačné vzdelávanie v programe Viac ako peniaze (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • Učiteľ
 • Vychovávateľ

Pod kategórie pedagogických zamestnancov:

 • učiteľ druhého stupňa základnej školy,
 • učiteľ strednej školy,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

 

Inovačné vzdelávanie v programe Aplikovaná ekonómia (názov vzdelávania - JA Podnikateľské vzdelávanie) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie  a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

 

Inovačné vzdelávanie v programe Etika v podnikaní a Zručnosti pre úspech je určené učiteľom stredných škôl bez obmedzenia. Tieto vzdelávania nie sú aktuálne akreditované. Na schválenie akreditácie čakáme.