Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Online učebnice

Pravidlá a podmienky - old

pre vzdelávací program, projekt a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o. (platné od 01. januára 2020 do 28. marca 2021)

 

Čo nájdete na tejto stránke?

 1. Poskytovateľ
 2. Poskytovanie vzdelávania a programu
 3. Autorské práva
 4. Prihláška na vzdelávanie a do programu
 5. Poplatok za vzdelávanie a vzdelávací program
 6. Storno poplatky
 7. Faktúra za program a/alebo vzdelávanie
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Ostatné dojednania

 

1. Poskytovateľ:
 • Junior Achievement Slovensko, n.o. (JA Slovensko), Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
 • IČO 42 166 292, č. účtu: SK76 8330 0000 0025 0123 3450
 • Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

JA Slovensko je výlučným poskytovateľom vzdelávania pre učiteľov a iných zamestnancov, ktorí sú oprávnení vyučovať niektorý z jej programov.

JA Slovensko je výlučným poskytovateľom, garantom a majiteľom obsahu daného vzdelávacieho programu (ďalej program) a vzdelávania, v súlade s licenciou JA Worldwide.

 

2. Poskytovanie vzdelávania a programu

2. 1

Vzdelávanie pre učiteľov je pri niektorých programoch realizované ako akreditované inovačné vzdelávanie. Vzdelávanie, ktoré sa začne po 1. septembri 2019 sa na účely príplatku za profesijný rozvoj považuje za inovačné vzdelávanie podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 (Zákon č. 138/2019 Z. z.Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak je v súlade s potrebami školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci. Na základe protokolu o úspešnej záverečnej prezentácii poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o inovačnom vzdelávaní. 

2. 2

Vzdelávanie učiteľov je poskytované v súlade s nastavením a obsahom vzdelávacích programov JA Slovensko.

2. 3

JA Slovensko poskytne škole, v ktorej sa program/projekt realizuje/bude realizovať, všetky potrebné informácie, odborné rady, materiály (učebné texty, metodiku a vybrané didaktické pomôcky v závislosti od konkrétneho programu a/alebo projektu) a svoje know-how tak, aby sa tento mohol bezproblémovo počas školského roka realizovať.

2.4

Vzdelávacím programom sa rozumie program, ktorý má dlhodobý charakter realizácie, t.j. môže byť realizovaný ako jednoročný, alebo dvojročný predmet na škole (povinný, povinne voliteľný, nepovinne voliteľný a pod.), prípadne ako krúžok, či súčasť iných predmetov. Výnimkou je vzdelávací program Základy podnikania, ktorého realizácia je možná v rozmedzí 5 až 7 týždňov. Vzdelávací program je možné realizovať opakovane, každý školský rok, vždy s novými žiakmi (podobne ako iné predmety na škole), pokiaľ bude JA Slovensko školám poskytovať podporu a vzdelávacie materiály pre takýto program, t. j. do programu sa bude možné prihlásiť. 

Projekt má zväčša krátkodobý charakter, nemusí byť realizovaný ako celoročný a nemusí sa realizovať opakovane každý rok. 

JA Slovensko si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť podporu pre vzdelávací program a/alebo projekt, o čom budú zapojené školy a učitelia včas informovaní. V prípade vzdelávacích programov minimálne 1 školský rok vopred. 

Aktuálnu ponuku vzdelávacích programov a projektov je možné si pozrieť na webovej stránke www.jaslovensko.sk/ucitel. Vzdelávacie programy sú rozdelené zvlášť pre základné a stredné školy. Projekty sú uvedené na samostatnej podstránke.

 

3. Autorské práva

3. 1

JA Slovensko, n.o. je majiteľom obsahu (ďalej len majiteľ obsahu) vzdelávacích programov a/alebo projektov (učebných textov, metodických príručiek, vybraných aktivít, súťaží, know-how a ostatných súčastí programu), v súlade s licenciou JA Worldwide.

3. 2

JA Slovensko, n.o. je majiteľom obsahu vzdelávania/inovačného vzdelávania učiteľov a jeho know-how, ktoré je poskytované učiteľom ako súčasť prípravy na vzdelávanie a realizáciu programu, alebo aj samostatne (ak ide iba o vzdelávanie, bez možnosti učiť program), v súlade s licenciou JA Worldwide a ostatných partnerov vzdelávania (ak takí vo vzdelávaní sú).

3. 3

Škola a jej zamestnanci – interní aj externí (predovšetkým osoba vyškolená pre realizáciu programu) berú na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebudú ďalej používať program/projekt a/alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek účely bez vedomia a súhlasu JA Slovensko. Za ukončenie spolupráce sa považuje, ak sa škola a učiteľ pre daný/nový šk. rok neprihlási do programu, teda nevyplní príslušnú prihlášku a neuhradí stanovený poplatok. 

3. 4

V prípade zneužitia obsahu, nedovoleného šírenia, poskytnutia neoprávneným osobám, či tretím stranám, kopírovania, či využívania obsahu na iný, ako stanovený účel bez súhlasu majiteľa (písomného, či hodnoverne elektronického) je majiteľ obsahu oprávnený požadovať náhradu škody, okamžité ukončenie používania týchto materiálov, ich vrátenie, či vylúčenie školy z programu/projektu a zamedzenie prístupu učiteľa a/alebo žiakov ku všetkým predmetným materiálom.

3. 5

Vyškolený učiteľ*, ktorý je riadne zapojený v aktuálnom školskom roku do vzdelávacieho programu, pre ktorý úspešne absolvoval vzdelávanie, resp. jeho vzdelávanie aktuálne prebieha nesmie poskytovať svoje prihlasovacie údaje, či vzdelávacie materiály tretím osobám a stranám, ktoré nemajú oprávnenie ich používať. V prípade, že sa tak stane ide o hrubé zneužitie autorských práv majiteľa obsahu.

*V prípade zapojenia sa do projektov, učiteľ nemusí byť vždy vyškolený (viď časť 4, ods. 4.4).

 

4. Prihláška na vzdelávanie a do programu

4. 1

Všetky prihlášky (do programu aj na vzdelávanie) musia byť vždy vyplnené a odoslané so súhlasom riaditeľa zapojenej školy/zariadenia, príp. osoby s patričným poverením rozhodnúť o tejto prihláške (v súlade s internými pravidlami danej školy/zariadenia).

Pokiaľ má učiteľ záujem na škole realizovať niektorý z programov JA Slovensko, je potrebné aby vyplnil príslušnú prihlášku do programu pre školský rok, v ktorom ho chce realizovať. Prihlasovanie do programov pre nový školský rok, štandardne prebieha koncom starého školského roka. Napríklad prihlasovanie pre školský rok 2020/2021 začína v apríli 2020 a končí v júni 2020. Termín začiatku a ukončenia prihlasovania môže byť pre rôzne programy skrátený, či predĺžený. Všetky aktuálne dátumy prihlasovania sú uvedené na stránke daného programu, zvyčajne aj priamo v konkrétnej prihláške, či na webovej stránke s prihláškou.

4. 2

Aby mohol byť program na škole realizovaný, je vždy nutné, aby ho vyučovala vyškolená osoba (obvykle učiteľ). Takéto školenie/vzdelávanie realizuje výlučne JA Slovensko.

Osobu – účastníka vzdelávania, ktorá bude program vyučovať navrhuje škola. Pre absolvovanie vzdelávania pre vybraný program je potrebné vyplniť prihlášku na vzdelávanie, ktorá je dostupná na stránke www.jaslovensko.sk/ucitel. Prihlasovanie na vzdelávanie pre nový školský rok, štandardne prebieha koncom starého školského roka. Napríklad prihlasovanie pre (nový) školský rok 2020/2021 začína v apríli 2020 školského roka 2019/2020 (starý) a končí v júni 2020. Termín začiatku a ukončenia prihlasovania môže byť pre rôzne vzdelávanie v programoch skrátený, či predĺžený. Všetky aktuálne dátumy prihlasovania sú uvedený na stránke jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov.

Účastník vzdelávania môže daný program, do ktorého vzdelávania sa zapojil, začať realizovať už po absolvovaní úvodného metodického tréningu. Ostatné časti vzdelávania následne absolvuje postupne počas školského roka, pre ktorý sa na vzdelávanie prihlásil.

4. 3

Za správnosť vyplnených údajov je zodpovedná osoba, ktorá prihlášku vyplnila – objednávateľ (inštitúcia, príp. fyzická osoba). V prípade, že bude objednávateľ požadovať zmenu/opravu fakturačných údajov, na už vystavenej faktúre, bude za túto zmenu účtovaný poplatok vo výške 5 €. Tento bude zahrnutý priamo v novej faktúre.

4.4

V prípade zapojenia sa do projektov nie je vždy nutné, aby bol učiteľ vyškolený, t.j. absolvoval školenie pre potreby realizácie tohto projektu. V prípade vybraných projektov môže byť na škole ich koordinátorom, teda byť do projektu zapojený aj učiteľ, ktorý v minulosti nevyučoval programy JA Slovensko, resp. škola nebola/nie je do zapojená do niektorého zo vzdelávacích programov JA Slovensko. Informácie o tom, či sa do konkrétneho projektu môže zapojiť aj nevyškolený, alebo iba vyškolený učiteľ je uvedená na webovej stránke konkrétneho projektu.

 

5. Poplatok za vzdelávanie a vzdelávací program

5. 1

 • Pre školský rok 2020/2021 je poplatok za vzdelávanie učiteľa stanovený nasledovne:
  • 60,- € za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 31. mája 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 80,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. jún do 30. júna 2020 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.
  • 100,- € za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júla 2020 a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Pozn.: Prihlášku je možné zaslať iba elektronicky, vyplnením príslušného formulára.
Vo vyššie uvedenej cene je zahrnuté ubytovanie, strava a metodické materiály pre učiteľov výlučne v rámci konania Úvodného metodického tréningu; drobné občerstvenie a prípadné metodické materiály pre ostatné vzdelávacie moduly. Cestovné náklady a iné tu nešpecifikované náklady hradí účastník, prípadne vysielajúca organizácia.

 • 350,- € za osobu, v prípade, ak sa učiteľ zapojí len do inovačného vzdelávania, príp. vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom istom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu*, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške.
  • *Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky učiteľa a školy do programu, úhrada stanoveného poplatku a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je realizované aj vzdelávanie učiteľa, na škole. Prihlášku školy a učiteľa do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške - 350,- €.
  • JA Slovensko si vyhradzuje právo zaslať učiteľovi faktúru za vzdelávanie vo výške 60, 80, príp. 100,- € a následne doúčtovaciu faktúru za program vo výške 290, 270, alebo 250,- €, ak sa neprihlási aj do príslušného programu.

5. 2

Poplatok za jeden vzdelávací program je pre školský rok 2020/2021 stanovený takto:

 • 1 škola = 40,- €, bez ohľadu na počet zapojených, oprávnených osôb, ktoré môžu program vyučovať (obvykle učiteľ), tried a žiakov.
  • Prihláška učiteľa a školy do programu musí byť vyplnená za každého oprávneného učiteľ zvlášť, ak tento bude program na škole realizovať. Nestačí vyplniť prihlášku iba za jedného učiteľa. Až po vyplnení prihlášky získava učiteľ svoje vlastné prístupové práva na portál (k materiálom a učebnému obsahu)
 • Zľava z poplatkov za vzdelávací program:
  • Ak je škola zapojená v jednom školskom roku do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze a súčasne aj Ja a peniaze, uhrádza poplatok iba za jeden z týchto programov. Druhý program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak zaplatí za dva uvedené programy 40,- €.1, 2

  • Ak je škola zapojená do minimálne troch rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom súčasne poplatok uhrádza iba za dva z týchto programov. Tretí program jej poskytneme bezplatne. Spolu tak pri zapojení sa do 3 programov uhradí sumu 80,- €. Za zapojenie sa do štvrtého a prípadne aj piateho ďalšieho vzdelávacieho programu, škola hradí poplatok v plnej výške, t.j. 40,- € za program.1, 2

  • Ak je škola zapojená do minimálne šiestich rôznych vzdelávacích programov v jednom školskom roku súčasne, poskytujeme jej 100 % zľavu zo všetkých poplatkov za tieto programy. Uhradí teda 0,- € za šesť vzdelávacích programov.1, 2

1 V prípade ak sa škola plánuje prihlásiť do viacerých vzdelávacích programov JA Slovensko, je potrebné prihlášky do týchto programov vyplniť bezprostredne po sebe, resp. najneskôr 3 dni po vyplnení prvej prihlášky do vzdelávacieho programu, aby mu mohla byť uznaná vyššie uvedená zľava.

2 Uvedené zľavy platia pre prihlášky do programov, ktoré sú vyplnené v jednom a tom istom školskom roku pre jeden a ten istý školský rok. Musí teda ísť pre každý školský rok o novú prihlášku do programu pri dodržaní ostatných pravidiel a podmienok prihlasovania sa do programov. Jednotlivé zľavy, platia iba v prípade, ak sa škola zapojí do programov, ktoré sú všetky spoplatnené.
Škola môže stratiť nárok na zľavu v prípade, ak sa odhlási, resp. nebude niektorý z programov JA Slovensko realizovať a vznikol jej vďaka zapojeniu súčasne do programov Viac ako peniaze a Ja a peniaze, alebo do troch, či šiestich programov nárok na zľavu. V tomto prípade si JA Slovensko vyhradzuje právo vystaviť škole faktúru za vzdelávací program vo výške 40,- € ak v danej škole klesne počet prihlásených vzdelávacích programov z 3 na 2, príp. zo 6 na 5, alebo zo 6 na 4; prípadne sa odhlási z programu Viac ako peniaze, alebo Ja a peniaze, ak získala zľavu za zapojenie sa do oboch menovaných programov. Po tomto poklese bude škole fakturovaný dodatočný poplatok za vzdelávací program/y v plnej výške. 

5. 3

Aktuálne informácie o výške poplatku, sú vždy uvedené aj priamo v prihláškach.

5. 4

Za správnosť vyplnených údajov je zodpovedná osoba, ktorá prihlášku vyplnila – objednávateľ (inštitúcia, príp. fyzická osoba). V prípade, že bude objednávateľ požadovať zmenu/opravu fakturačných údajov, na už vystavenej faktúre, bude za túto zmenu účtovaný poplatok vo výške 5 €. Tento poplatok bude zahrnutý priamo v novej faktúre.

5. 5

Stanovené poplatky sú pre prihlasujúceho sa učiteľa/inštitúciu konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa (platí pre sumy 40,- € za program a 60, 80 a 100,- € za vzdelávanie).

5. 6

Zapojiť sa do realizácie projektu je zväčša možné bezplatne, ak nie je priamo v projektovej prihláške, či na webovej stránke projektu uvedené inak. JA Slovensko si vyhradzuje právo obmedziť skupinu učiteľov, škôl, či žiakov, ktorí sa môžu do projektu zapojiť, predovšetkým ak projekt nadväzuje na konkrétny program, je realizovateľný len pre žiakov určitej vekovej skupiny, alebo jeho obsah je určený len pre konkrétny typ školy. 

5. 7 

Faktúry za vzdelávacie programy a vzdelávanie učiteľov budú vystavované a zasielané na úhradu až v priebehu mesiaca jún. 

 

6. Storno poplatky

S prípravou vzdelávania a jeho administráciou vznikajú neziskovej organizácii JA Slovensko náklady už od spustenia jeho prihlasovania. Preto si vyhradzujeme nárok na storno z poplatku za vzdelávanie a vzdelávací program, ktorého podmienky sú uvedené nižšie.

 

6. 1

Pred začatím vzdelávania3

V prípade, ak sa účastník vzdelávania po uhradení poplatku z neho odhlási ešte pred jeho oficiálnym začiatkom (obvykle modul 1 – presný dátum je uvedený na stránke daného vzdelávacieho programu) nebude mu vrátená plná suma, ktorá bola za vzdelávanie uhradená. JA Slovensko si vyhradzuje právo na storno poplatok vo výške 30 % z celkovej sumy stanoveného a uhradeného poplatku. Zostávajúcu časť uhradí JA Slovensko na účet, ktorý účastník vzdelávania uvedenie, resp. na účet z ktorého bol poplatok uhradený.

6. 2

Po začatí vzdelávania4

V prípade, že sa účastník vzdelávania z neho odhlási po jeho začatí, alebo sa vzdelávania vôbec nezúčastní bez udania dôvodu, je storno poplatok stanovený vo výške 100 % z celkovej sumy stanoveného poplatku. Zapojený účastník vzdelávania musí podať žiadosť (emailom na jaslovensko@jaslovensko.sk, alebo príslušnému manažérovi daného vzdelávania) o oficiálne odstúpenie zo vzdelávania. Uvedie svoje údaje, názov vzdelávania/programu do ktorého je zapojený a dôvod odstúpenia.

Za začiatok vzdelávania sa považuje deň, ktorý je stanovený ako začiatok pre modul 1 konkrétneho vzdelávacieho programu. Presný dátum je obvykle uvedený, k termínu spustenia prihlasovania, na stránke daného programu a obvykle aj na jaslovensko.sk/vzdelavanieucitelov. Informáciu o tomto module zasielajú prihláseným učiteľom aj manažéri programu emailom.

 

3Pred začatím vzdelávania znamená – 1 deň pred dňom, ktorý je stanovený ako začiatok vzdelávania (obvykle modul 1).

4Po začatí vzdelávania znamená – deň začiatku a dni nasledujúce po dni, ktorý je stanovený ako začiatok vzdelávania (obvykle modul 1).

 

6. 3

Storno poplatok sa nebude účtovať, ak sa účastník vzdelávania z neho odhlási z vážnych dôvodov a preukáže sa hodnoverným písomným potvrdením (vážne ochorenie, hospitalizácia, úmrtie/aj člena rodiny, ústavné liečenie, živelná pohroma, a pod.). Odhlásiť sa musí najneskôr do začiatku úvodného metodického tréningu, resp. prvej prezenčnej časti vzdelávania.

6. 4

Storno poplatok za vzdelávací program je stanovený na vo výške 100 % v prípade, že sa škola z programu odhlási po 1. októbri aktuálneho školského roka a táto škola nevie pokryť realizáciu programu iným učiteľov, ktorí absolvoval príslušné vzdelávanie pre daný program.

 

7. Faktúra za program a/alebo vzdelávanie

7. 1

Poplatok za program a/alebo vzdelávanie je fakturovaný na základe informácií uvedených v časti 5., 6. a 7. Odberateľom je fyzická, a/alebo právnická osoba - uvedie sa vždy v konkrétnej prihláške pri jej vypĺňaní. Faktúra bude vystavená na základe vyplnenej prihlášky a zaslaná vždy elektronicky na uvedenú emailovú adresu školy, učiteľa, či inštitúcie, al. fyzickej osoby, ktorá je uvedená vo fakturačných údajoch, až po jej spracovaní. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom. V prípade, že má odberateľ záujem o zaslanie faktúry aj poštou, je potrebné túto možnosť označiť v danej prihláške. Táto služba je spoplatnená sumou 3,- € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za program a/alebo vzdelávanie. Suma 3,- € predstavuje administratívne  a materiálne náklady na vystavenie takejto faktúry a jej zaslanie. Poplatok vo výške 3,- € je nevratný a nie je možné nárokovať jeho vrátenie ani v rámci storno poplatku, pokiaľ bol už uhradený a príslušná faktúra bola spracovaná a zaslaná poštou.

7. 2

Za správnosť vyplnených údajov je zodpovedná osoba, ktorá prihlášku vyplnila – objednávateľ (inštitúcia, príp. fyzická osoba). V prípade, že bude objednávateľ požadovať zmenu/opravu fakturačných údajov, na už vystavenej faktúre, bude za túto zmenu účtovaný poplatok vo výške 5 €. Tento poplatok bude zahrnutý priamo v novej faktúre.

7. 3

V prípade, že účastník neuhradí vystavenú faktúru v termíne jej splatnosti, je JA Slovensko oprávnené takúto osobu, či inštitúciu vyradiť zo vzdelávania, príp. neumožniť jej zapojiť sa do vzdelávacieho programu.

 

8. Ochrana osobných údajov

JA Slovensko, n.o. spracúva osobné údaje zapojených osôb na vzdelávanie a/alebo do jeho vzdelávacích programov v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8 .1

Účel spracovania

Tieto údaje sú zbierané za účelom spracovania, evidencie a poskytovania vzdelávania a/alebo realizácie vzdelávacieho programu/projektu v prihlásenej škole/zariadení. Na základe poskytnutých osobných údajov komunikujú poverené osoby JA Slovensko, obvykle zamestnanci JA Slovensko na pozícii programový manažér osobám, ktoré tieto údaje poskytli informácie k danému programu a/alebo vzdelávaniu v aktuálnom školskom roku, kedy je táto osoba do programu a/alebo vzdelávania zapojená. Môže ísť o komunikáciu elektronickú, písomnú, príp. telefonickú. Obvykle ide o informácie týkajúce sa organizácie školského roka v programe a/alebo vzdelávaní; súťažiach a ich pravidlách a podmienkach; rôznych príležitostiach a možnostiach, ktoré s programom a vzdelávaním tejto osoby súvisia; o projektoch na podporu rozšírenia vzdelávania, ktoré JA Slovensko poskytuje; o pracovných stretnutiach učiteľov a aktivitách JA Slovensko v súlade s jeho činnosťou, ktoré môžu byť na prospech zapojenej osoby; o zmenách a aktualitách v programoch.

Získavané osobné údaje slúžia aj pre potreby vystavenia certifikátu, osvedčenia, diplomu, či inej listiny, ktorá osvedčuje, že osoba, na ktorej meno je táto listina vystavená úspešne ukončila/absolvovala vzdelávanie, vzdelávací program, súťaž, projekt, a/alebo sa umiestnila na víťazných priečkach v niektorej súťaži organizovanej JA Slovensko, a/alebo úspešne reprezentovala školu a organizáciu na regionálnom, krajskom, národnom, či medzinárodnom podujatí.

Získané osobné údaje slúžia dotknutej osobe aj na prístup do elektronickej učebnice a k webovým stránkam, ktoré sú dostupné len pre registrovaných užívateľov. Dotknutá osoba registrovaná na portál jaslovensko.sk, alebo jeho subdomény má vlastné prihlasovacie údaje, ktoré používa na prihlásenie sa na tieto stránky. Systém uchováva jej záznamy o prihlásení (dátum, čas a IP adresa počítača, cookies). Systém uchováva aj údaje o výsledkoch vypracovaných testoch a otvorených otázkach a úlohách, čo je jednou z jeho primárnych funkcií, ktorá vyplýva z jeho podstaty a účelu vzniku, keďže ide o elektronickú učebnicu (platí pre stránku vzdelavanie.jaslovensko.sk). Uvedené údaje sú spracované v súlade s predmetom činnosti organizácie JA Slovensko a uchovávané v systéme po dobu nevyhnutnú na prácu s portálom, resp. do doby výmazu užívateľa zo systému (obvykle ide o jeden, maximálne dva školské roky v prípade registrácie žiaka a o dobu, počas ktorej je učiteľ prihlásený do príslušného vzdelávacieho programu JA Slovensko a oprávnený vstupovať do systému so svojimi prihlasovacími údajmi).

Osobné údaje sú v obmedzenom rozsahu spracúvané aj na informačné účely. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je náš oprávnený záujem dotknuté osoby v budúcnosti oboznámiť s aktivitami JA Slovensko a jeho partnerov, ktoré môžu byť pre nich prínosné v súvislosti s ich náplňou práce. Minimálne raz mesačne zasielame emailom náš newsletter, ktorý tieto informácie obsahuje. Kedykoľvek má dotknutá osoba možnosť sa z jeho odberu odhlásiť, kliknutím na odkaz, ktorý sa nachádza na konci newslettera.

Potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov, dotknutá osoba súhlasí aj s vyhotovením a spracovaním jej audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a na propagačné účely JA Slovensko v súlade s jej predmetom činnosti a v súlade s dobrými mravmi.

Vybrané údaje slúžia aj na štatistické účely organizácie JA Slovensko. Na štatistické účely sa spracúvajú údaje o realizovanom programe, veku, pohlaví, kraji a type školy, ktoré dotknutá osoba navštevuje, resp. kde pôsobí. Tieto údaje sa nespájajú s jej menom, priezviskom, trvalým bydliskom, emailovou adresou, ani telefónnym číslom.

8. 2

Aké údaje sú spracúvané

 • JA Slovensko získava tieto osobné údaje zapojených žiakov: meno, priezvisko, emailová adresa, vek a škola, ktorú žiak navštevuje, v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.
 • JA Slovensko získava tieto osobné údaje učiteľov zapojených do vzdelávania: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, adresa trvalého bydliska, miesto pracoviska, v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v súlade s predmetom činnosti.
 • JA Slovensko získava tieto údaje učiteľov zapojených do realizácie programu/projektu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefonický kontakt, miesto pracoviska, v určitých prípadoch to môže byť aj audiovizuálny, vizuálny, prípadne audio záznam za účelom spracovania a poskytovania stanoveného účelu v  súlade s predmetom činnosti.
 • JA Slovensko získava údaje osôb, ktoré sa prihlásia, a/alebo súhlasia s odberom a zasielaním Newsletteru JA Slovensko: meno, priezvisko, emailová adresa.

8. 3

V súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov:

 • má dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, v akom rozsahu a na aký účel.
 • má dotknutá osoba právo žiadať výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • má dotknutá osoba právo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.
 • má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov.

8. 4

Osobné údaje sú uchovávané len na dobu nevyhnutnú na plnenie účelu ich spracovania a za účelom zabezpečenia bezproblémového priebehu a  realizácie vzdelávania a vzdelávacieho programu počas doby jeho trvania, resp. počas doby zapojenia dotknutej osoby do programu a/alebo vzdelávania.

8. 5

V prípade, že dotknutá osoba má záujem uplatniť svoje právo na potvrdenie spracovaní, o výmaze, na obmedzenie spracovania, na namietanie spracovania, na prenosnosť, alebo na automatizáciu svojich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adresu sídla organizácie JA Slovensko, alebo elektronicky na jaslovensko@jaslovensko.sk.

 

9. Ostatné dojednania

9. 1

V prípade, že učiteľ, ktorý sa zapojil do vzdelávania a začal ho realizovať, avšak neukončil úspešne ktorýkoľvek z dištančných modulov zo všetkých stanovených, môže byť zo vzdelávania vylúčený. Organizácia JA Slovensko, si vyhradzuje právo takéhoto učiteľa vylúčiť zo vzdelávania bez vrátenia akejkoľvek časti uhradeného poplatku za vzdelávanie.

Týka sa to predovšetkým tých situácií, kedy učiteľ so zodpovedným programovým manažérom nekomunikuje, resp. ho o dôvodoch jeho neúčasti/nesplnenia stanovených podmienok neinformoval včas, t.j. pred začatím modulu, ktorého sa nemohol zúčastniť, príp. počas jeho priebehu (ak ho nemohol úspešne ukončiť).

9. 2

Ak bol učiteľ zo vzdelávania vylúčený pre dôvody uvedené v časti 9. 1, môže sa do vzdelávania prihlásiť opäť, nasledujúci šk. rok, v ktorom sa bude vzdelávanie otvárať. Musí však uhradiť opäť príslušnú sumu stanovenú za toto vzdelávanie pre rok, v ktorom prihlášku opätovne vyplnil.

9. 3

V prípade účasti na prezenčnej časti vzdelávania (ak ide o akreditované vzdelávanie) sa postupuje v súlade s príslušným zákonom ktorý túto časť upravuje.

V prípade účasti na prezenčnej časti vzdelávania (ak je absolvuje neakreditované vzdelávanie) musí učiteľ v plnom rozsahu absolvovať Úvodný metodický tréning daného vzdelávania a minimálne 75 % z celkového počtu ostatných prezenčných častí/modulov vzdelávania.

Pravidlá a podmienky platné do 31. 12. 2019 nájdete tu.