Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základné informácie o vzdelávaní

Absolvent kontinuálneho inovačného vzdelávania:
 • Získa a osvojí si aktuálne poznatky a zdokonalí odbornú spôsobilosť v oblasti digitálnej ekonomiky - online marketingu.
 • Získa vedomosti, zručnosti a spôsobilosti ako budovať viditeľnosť projektov či služieb na internete, ako zvoliť správnu stratégiu a ktoré nástroje pri vytváraní stratégie použiť.  
 • Nadobudne vedomosti o inovatívnych metodických postupoch výučby poznatkov z  Digitálnej garáže a dokáže ich pretransformovať do vlastnej výučby.
 • Zdokonalí sa v definovaní, vysvetľovaní a sprostredkovaní základných marketingových pojmov na príkladoch s využitím praktických a inovatívnych metód.
 • Získa kompetencie potrebné k tvorbe jednoduchého podnikateľského a marketingového plánu.
 • Zdokonalí sa vo využívaní a práci s inovatívnymi modernými vzdelávacími prvkami – e-learningovou platfformou Digitálna Garáž a nástrojmi digitálneho marketingu ako sú sociálne siete, CMS, YouTube či  AdWords a Analytics.
 • Zdokonalí svoje porozumenie s aktivitami na sociálnych sieťach, ktoré slúžia v dnešnej dobe aj ako kanál častej reklamy a komunikácie s užívateľmi , čo ovplyvňuje naše rozhodnutia ohľadne kúpy na dennodennej báze.
 • Zdokonalí svoje zručnosti v oblasti prezentačných metód a nástrojov, akými možno dospieť k novým nápadom a priviesť ich k realizácii.
 • Zdokonalí svoje schopnosti využitia didaktických postupov obsiahnutých v kreatívnych a inovatívnych metódach.

E-learningovú platformu Digitálna garáž - Úvod do online marketingu bude môcť učiteľ na škole integrovať ako bonusovú/dobrovoľnú aktivitu v rámci odborných ekonomických a všeobecno-vzdelávacích predmetov, prípadne počas mimoškolských aktivít, ako sú krúžky.

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v rámci programu Digitálna garáž - Úvod do online marketingu je legislatívne upravené v zmysle Zákona MŠ SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a v znení neskorších predpisov. (Rozhodnutie o akreditácii na stiahnutie). Po jeho úspešnom ukončení učiteľ získa 25 kreditov.

Vzdelávanie je spoplatnené sumou 80,- € za 1 účastníka.

 

Forma vzdelávacieho programu:

Vzdelávanie spolu pozostáva z 8 modulov.

 

Vzdelávanie je určené pre:
 • učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie,
 • učiteľov pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľov pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľov pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet/vzdelávacia oblasť (zapojiť sa môžu učitelia týchto predmetov):

informatika, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, cestovný ruch, etika v podnikaní, cvičná firma, podnikateľské minimum, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.