Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška na vzdelávanie

Tu nájdete samostatnú prihlášku do vzdelávacieho programu JA Ekonómia a podnikanie.

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Prihláška na vzdelávanie učiteľa pre školský rok 2018/2019

Poskytovateľom vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

 
Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania a ostatné informácie a dojednania nájdete zverejnené na tejto stránke.
 
Poplatok za vzdelávanie

Poplatok za vzdelávanie je stanovený vo výške 80,- €* za 1 osobu. Poplatok je potrebné uhradiť až po potvrdení prihlášky poskytovateľom vzdelávania a doručení faktúry, kde budú ďalšie informácie o spôsobe úhradu.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 250,- €. Viac info v pravidlách.

 
Názov vzdelávacieho programu

Vyberte si, prosím, vzdelávací program, o ktorý máte záujem. Vybrať si môžete iba jeden program.
V prípade, že máte záujem absolvovať vzdelávanie pre viac programov, je potrebné prihlášku vyplniť opäť.

 

Prihlasovanie bolo uzavreté!
Prihlasovanie bolo uzavreté!
Prihlasovanie bolo uzavreté!
Prihlasovanie bolo uzavreté!
Prihlasovanie bolo uzavreté!
Prihlasovanie bolo uzavreté!

 

Časový harmonogram začiatku vzdelávania pre vyššie uvedené programy nájdete na tejto stránke (odkaz sa otvorí v novom okne).

 
Tu nájdete samostatnú prihlášku na vzdelávanie programu JA Ekonómia a podnikanie.
 
Možnosť vzdelávania

Označte, či máte záujem program absolvovať v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania
(s možnosťou získať kredity), alebo vzdelávania - bez možnosti získať kredity.

Všetky vyššie uvedené vzdelávacie programy je možné absolvovať s aj bez možnosti získať kredity.

 

 

Vzdelávací program budem realizovať na:

 
Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno:    
Priezvisko: Rodné priezvisko:
Dátum narodenia: Miesto narodenia:
Trvalý pobyt   
Ulica a číslo:   
Mesto:  PSČ: 
Tel./mobil: E-mail: 
        

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2018/2019 vyučovať tieto predmety:

             

Jazykové znalosti: (uveďte cudzí jazyk a jeho úroveň, ktorý ovládate, napr. anglický - B2)

 

JA Slovensko máva počas šk. roka zvyčajne možnosť poslať učiteľa na medzinárodné podujatie do zahraničia. Uvedením vašich jazykových znalostí, nám pomôžete lepšie zacieliť ponuku zúčastniť sa takýchto podujatí.

slovom: písmom:
slovom:

písmom:
    
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Ako variabilný symbol slúži číslo faktúry. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO:

DIČ:

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené údaje (predovšetkým fakturačné). V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED:        

 

1 a 2  - Základné alebo nižšie stredné vzdelanie
   3     - Vyššie stredné vzdelanie
   4     - Pomaturitné neuniverzitné vzdelanie
5 a 6 - Univerzitné vzdelanie

 

Aprobácia (odbor): Dĺžka ped. praxe:

Minimálne 6 mesiacov. Obmedzenie platí pre kontinuálne inovačné vzdelávanie.

Číslo diplomu: Dátum vystavenia: 

Vystavený

(názov školy):

  
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres: Kraj: 
Telefón: E-mail: 
 

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ  

Podkategória pedagogického zamestnanca (vyberte jednu možnosť):

 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie 
(učiteľ strednej školy)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

 

Kariérový stupeň:   
Kariérová pozícia:  
    

Pred odoslaním skontrolujte správnosť všetkých vyplnených údajov!

Slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na vystavenie faktúry, na prípadnú tlač osvedčení a pod.

    
Prihlášku vyplnil
Titul:
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 18.02.2019   02:43
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/prihlaseniucitelia.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

             

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania, evidencie a na stanovený účel pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.