Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška na vzdelávanie

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Prihláška na vzdelávanie učiteľa pre školský rok 2019/2020

Poskytovateľom vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n.o.,Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania a ostatné informácie a dojednania nájdete zverejnené na tejto stránke.
Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2019/2020 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

60,- €* za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2019 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

70,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2019 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

80,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna a neskôr. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 250,- €. Viac info v pravidlách.

Názov vzdelávacieho programu

Vyberte si, prosím, vzdelávací program, o ktorý máte záujem. Vybrať si môžete iba jeden program.
V prípade, že máte záujem absolvovať vzdelávanie pre viac programov, je potrebné prihlášku vyplniť opäť.

 

Prihlasovanie otvorené do 17. 10. 2019
Prihlasovanie uzavreté.
Prihlasovanie uzavreté.
Prihlasovanie uzavreté.

 

Časový harmonogram začiatku vzdelávania pre vyššie uvedené programy nájdete na tejto stránke (odkaz sa otvorí v novom okne).

Vzdelávací program budem realizovať na (táto informácia je prioritne určená pre program Viac ako peniaze):

Učiteľ
Titul pred menom: Titul za menom:
Meno:    
Priezvisko: Dátum narodenia:
Tel./mobil: E-mail: 

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2019/2020 vyučovať tieto predmety:

Aprobácia učiteľa: 
    
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Ako variabilný symbol slúži číslo faktúry. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO:

DIČ:

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené fakturačné údaje a overte ich správnosť. V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED (uvedie sa napr. 2. stupeň vysokoškolského vzdelania a pod.):        

Dĺžka pedagogickej praxe: 
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres: Kraj: 
Telefón: E-mail: 

Kategória pedagogického zamestnanca:

učiteľ  

Podkategória pedagogického zamestnanca (vyberte jednu možnosť):

 

učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie 
(učiteľ strednej školy)
učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

 

    

Pred odoslaním skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov!

Slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na vystavenie faktúry, na prípadnú tlač osvedčení a pod.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom vzdelávacom programe?

 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 22.11.2019  18:39
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/prihlaseniucitelia.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť.

             

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre potrebu spracovania a evidencie na stanovený účel (pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o.) v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.