Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Prihláška na vzdelávanie

Prihlášku vypĺňajte, prosím, s diakritikou! Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

Prihláška na vzdelávanie učiteľa pre školský rok 2023/2024

Poskytovateľom vzdelávania je:

Junior Achievement Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

IČO 42 166 292, č. účtu: SK48 8330 0000 0024 0123 3453

Organizácia je registrovaná ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, registrovaná na Okresnom úrade v Bratislave pod číslom OVVS-21600/255/2008-NO

Kompletné pravidlá a podmienky prihlasovania a ostatné informácie a dojednania nájdete zverejnené na tejto stránke.
Poplatok za vzdelávanie

Pre školský rok 2023/2024 je poplatok za vzdelávanie stanovený nasledovne:

90,- €* za osobu, pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2023 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

110,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené v termíne od 1. mája do 31. mája 2023 do 23:59. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

160,- €* za osobu pre elektronické prihlášky, ktoré budú vyplnené, odoslané a doručené 1. júna 2023 a neskôr pre daný šk. rok. O správnom odoslaní prihlášky je užívateľ informovaný automatickým emailom.

Stanovené poplatky za prihlášku sú konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.

 

*Platí len v prípade zapojenia sa aj školy a nového učiteľa do príslušného vzdelávacieho programu. Inak je tento poplatok stanovený vo výške 600,- €. Viac info v pravidlách, časť 5.

Názov vzdelávacieho programu

Vyberte si, prosím, vzdelávací program, o ktorý máte záujem a má prihlasovanie otvorené.
Vybrať si môžete iba jeden program. V prípade, že máte záujem absolvovať vzdelávanie pre viac programov, je potrebné prihlášku vyplniť opäť.

Prihlasovanie bolo uzavreté!

Prihlasovanie bolo uzavreté!

Prihlasovanie bolo uzavreté!

Prihlasovanie bolo uzavreté!

 

Časový harmonogram začiatku vzdelávania pre vyššie uvedené programy nájdete na tejto stránke (odkaz sa otvorí v novom okne).
Pozorne si ho, prosím, prečítajte. Moduly vzdelávania, predovšetkým prezenčné, sú povinné!

 

Učiteľ
   

(v tvare dd.mm.rrrr)

Učiteľ bude na škole v školskom roku 2023/2024 vyučovať tieto predmety (učitelia 1. stupňa ZŠ, uvedú - 1. stupeň ZŠ):

    
Faktúra za vzdelávanie bude vystavená (vyplňte):

Poplatok za vzdelávanie je potrebné uhradiť až po doručení faktúry na číslo účtu uvedené na faktúre. Faktúru zasielame elektronicky na e-mail uvedený v prihláške. Takáto faktúra je platným účtovným dokladom.

Faktúry budú zasielané až v priebehu mesiaca jún 2023 (bez ohľadu na dátum prihlásenia).

Meno a priezvisko (prípadne názov organizácie):

Ulica a číslo:    
Mesto: PSČ:

IČO (bez medzier):

DIČ (bez medzier):

Mám záujem zaslať faktúru aj poštou.

Táto služba je spoplatnená sumou 3 € za faktúru a bude pripočítaná k sume stanovenej za vzdelávanie. Faktúra bude zaslaná emailom aj poštou na adresu uvedenú vo fakturačných údajoch.

Skontrolujte si, prosím, dôkladne všetky vyplnené fakturačné údaje a overte ich správnosť.
V prípade požadovania zmeny/opravy fakturačných údajov, si bude organizácia JA Slovensko, nárokovať poplatok vo výške 5 € za vystavenie novej, opravenej faktúry.
 
Vzdelanie

Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED (uvedie sa napr. 2. stupeň vysokoškolského vzdelania a pod.): 

Dĺžka pedagogickej praxe: 
    
Škola

Pracovisko

(uveďte presný názov školy/zariadenia):

  
Ulica a číslo:   
Mesto: PSČ:
Okres:
Telefón: E-mail: 
    

Pred odoslaním skontrolujte, prosím, správnosť všetkých vyplnených údajov!

Slúžia na komunikáciu počas celej doby vzdelávania, na vystavenie faktúry, na prípadnú tlač osvedčení, certifikátov a pod.

Odkiaľ ste sa dozvedeli o našom vzdelávaní?

 

 
Prihlášku vyplnil
Meno a priezvisko:
Funkcia:   
Mobil:
E-mail:
Dátum: 22.09.2023  19:14
    
Vaša prihláška bude spracovaná do 72 hodín od jej odoslania, počas pracovných dní. Informáciu o spracovaní nájdete na stránke www.jaslovensko.sk/prihlaseniucitelia.
 

Prihlášku si môžete ešte pred jej odoslaním vytlačiť. Po jej odoslaní už tlač nie je možná.

             

Súhlasím s pravidlami a podmienkami prihlasovania sa pre vzdelávací program a/alebo vzdelávanie JA Slovensko, n.o., s ktorými som sa oboznámil/a.

V prípade nesprávneho vyplnenia údajov a následnej žiadosti o opravu vystavenej faktúry, je účtovaný poplatok. Viac informácií nájdete v pravidlách a podmienkach prihlasovania.

 

Súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre potreby spracovania a evidencie na účel vzdelávania učiteľov  (pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o.) v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
 

Ak ste skontrolovali správnosť všetkých vyplnených údajov, môžete prihlášku odoslať.