Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

JA Základy podnikania

Prihláška do programu

Vzdelávací program JA Základy podnikania je voľno-časový program pre 5. a 6. ročník základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas 5 - 7 týždňov dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry, ktorí program učia a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu.

Dôležitosť a potreba finančného, ekonomického a podnikateľského vzdelávania je zdôraznená aj v POP pre školský rok 2018/2019, na strane 31, bod 4., ktoré boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Cieľom programu je:
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

 

Päť tém, ktoré sa žiaci naučia:

PENIAZE

Hravou formou sa žiaci oboznámia so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Spoznajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Téma je zameraná najmä na praktické precvičenie nových informácií zo sveta financií.

ORGANIZÁCIA

Žiaci budú schopní vymenovať a doložiť príkladmi zdroje potrebné pre začatie podnikania; vysvetliť význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov; identifikovať príčiny alebo "podnety" pre založenie podniku; vymenovať náklady spojené so založením; rozlíšiť tri základné formy podnikateľskej organizácie alebo vlastníctva.

MANAŽMENT

Žiaci budú schopní rozoznávať rôzne typické manažérske rozhodnutia; rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov; vymenovať a odôvodniť základné kritériá pre určenie možného povolania a pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania; vysvetliť úlohu vzdelávania sa pre prípravu na budúce povolanie.

VÝROBA

Žiaci budú schopní porovnať metódy kusovej a hromadnej výroby; vypočítať produktivitu práce; definovať dôležité pojmy súvisiace s výrobou; popísať, ako ovplyvňujú manažérske rozhodnutia produktivitu práce.

MARKETING

Žiaci budú schopní pochopiť princípy marketingu a vymenovať činnosti spojené s marketingom; vysvetliť, prečo podniky robia reklamu; vymedziť rôzne metódy reklamy používané v časopisoch alebo v novinách; vymenovať a popísať zásady efektívneho osobného predaja.

Zaujal vás tento program? Chcete zapojiť vašu školu? Radi by ste svoje podnikateľské skúsenosti odovzdali deťom?
Neváhajte sa nás opýtať viac. Možno sa necháte inšpirovať aj fotogalériu z realizácie programu na školách po celom Slovensku v minulých školských rokoch.

Zapoj sa aj Ty! Odovzdaj svoje skúsenosti mladej generácii. Poď učiť JA Základy podnikania s MetLife.

 
Kontakt

Erika Holičová | manažérka programu| +421 903 233 306| holicova@jaslovensko.sk

 

Partner programu: