Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základy podnikania

 

Pozrite si ukážky vybraných aktivít z programu

1. Webinár Ako učiť žiakov o peniazoch prakticky | 21. máj 2020

2. Webinár Ako učiť žiakov hravo základy podnikania | 4. jún 2020

 

Prihlasovanie do programu pre šk. rok 2023/2024 aktuálne nie je otvorené. O jeho spustení budeme záujemcov informovať včas prostredníctvom tejto stránky a našich sociálnych sietí. 

 

Vzdelávací program Základy podnikania je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas piatich deväťdesiat minútových stretnutí dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry, ktorí program učia a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu.

Program pre školy (aj deti) bezplatný

Cieľom programu je:
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

 

Päť tém, ktoré sa žiaci naučia:

PENIAZE

Hravou formou sa žiaci oboznámia so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Spoznajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Téma je zameraná najmä na praktické precvičenie nových informácií zo sveta financií.

ORGANIZÁCIA

Žiaci budú schopní vymenovať a doložiť príkladmi zdroje potrebné pre začatie podnikania; vysvetliť význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov; identifikovať príčiny alebo "podnety" pre založenie podniku; vymenovať náklady spojené so založením; rozlíšiť tri základné formy podnikateľskej organizácie alebo vlastníctva.

MANAŽMENT

Žiaci budú schopní rozoznávať rôzne typické manažérske rozhodnutia; rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov; vymenovať a odôvodniť základné kritériá pre určenie možného povolania a pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania; vysvetliť úlohu vzdelávania sa pre prípravu na budúce povolanie.

VÝROBA

Žiaci budú schopní porovnať metódy kusovej a hromadnej výroby; vypočítať produktivitu práce; definovať dôležité pojmy súvisiace s výrobou; popísať, ako ovplyvňujú manažérske rozhodnutia produktivitu práce.

MARKETING

Žiaci budú schopní pochopiť princípy marketingu a vymenovať činnosti spojené s marketingom; vysvetliť, prečo podniky robia reklamu; vymedziť rôzne metódy reklamy používané v časopisoch alebo v novinách; vymenovať a popísať zásady efektívneho osobného predaja.

Zaujal vás tento program? Chcete zapojiť vašu školu? Radi by ste svoje podnikateľské skúsenosti odovzdali deťom?
Neváhajte sa nás opýtať viac a poďte učiť Základy podnikania.

 
Základy podnikania v Základnej škole Zimné 465, Rudňany

Pani učiteľky Jana Lapšanská a Martina Bakošová o svojich skúsenostiach povedali: „Do projektu sme sa zapojili v snahe spestriť finančné vzdelávanie a zároveň zvýšiť úroveň vedomostí našich žiakov v oblasti finančnej gramotnosti. Obsah a aktivity sme prispôsobili ich schopnostiam, nakoľko naši žiaci vyžadujú špeciálny prístup. Ohlasy u žiakov i pedagógov boli výborné. Jednotlivé aktivity považovali žiaci za zaujímavé a poučné. Praktickou činnosťou oveľa ľahšie pochopili pre nich neznáme pojmy ako napr. výrobná linka, životopis, hospodárenie. Veľmi sa im páčila výroba pier na montážnej linke. Tiež ich zaujali aktivity ako reklama, pohovor do zamestnania a nákupný košík, kde sa snažili ušetriť peniaze pri nákupe, aby mohli začať sporiť. O tom, že sa projekt žiakom našej školy páčil, svedčí aj to, že sa do neho zapojilo aj niekoľko ďalších tried. Preto by sme radi v týchto aktivitách pokračovali aj v budúcnosti." 

Pozrite si fotogalériu:
Tréningy konzultantov a realizácia programu
Súkromná základná škola, Kysucká, Senec                      

 

 

Kontakt

Peter Kalčevský | koordinátor vzdelávania| +421 905 202 442| kalcevsky@jaslovensko.sk