Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Základy podnikania

Prihláška do programu

 

Pozrite si ukážky vybraných aktivít z programu

1. Webinár Ako učiť žiakov o peniazoch prakticky | 21. máj 2020

2. Webinár Ako učiť žiakov hravo základy podnikania | 4. jún 2020

 

Vzdelávací program Základy podnikania je určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom praktické informácie o organizácii a fungovaní podniku v systéme slobodného podnikania. Päť hlavných tém je prezentovaných žiakom počas piatich deväťdesiat minútových stretnutí dobrovoľnými konzultantmi z podnikateľskej sféry, ktorí program učia a zároveň poskytujú kontakt medzi ekonomickou teóriou a praktickým svetom ekonomiky a obchodu.

Program pre školy (aj deti) bezplatný

Cieľom programu je:
  • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov základných škôl konceptmi na rozvíjanie podnikateľských a ekonomických schopností a finančnej gramotnosti,
  • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní a riadení ekonomických činností, o zodpovednosti v podnikaní v systéme ekonomiky voľného trhu,
  • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
  • podať žiakom základných škôl pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.

 

Päť tém, ktoré sa žiaci naučia:

PENIAZE

Hravou formou sa žiaci oboznámia so svetom financií a základnými pojmami finančnej gramotnosti. Spoznajú spôsoby použitia peňazí a základné princípy hospodárenia. Téma je zameraná najmä na praktické precvičenie nových informácií zo sveta financií.

ORGANIZÁCIA

Žiaci budú schopní vymenovať a doložiť príkladmi zdroje potrebné pre začatie podnikania; vysvetliť význam vzdelávania pre prípravu pracovníkov a manažérov; identifikovať príčiny alebo "podnety" pre založenie podniku; vymenovať náklady spojené so založením; rozlíšiť tri základné formy podnikateľskej organizácie alebo vlastníctva.

MANAŽMENT

Žiaci budú schopní rozoznávať rôzne typické manažérske rozhodnutia; rozlišovať vlastnosti, na ktoré zamestnávatelia kladú dôraz pri výbere zamestnancov; vymenovať a odôvodniť základné kritériá pre určenie možného povolania a pre úspešné zvládnutie prijímacieho pohovoru do zamestnania; vysvetliť úlohu vzdelávania sa pre prípravu na budúce povolanie.

VÝROBA

Žiaci budú schopní porovnať metódy kusovej a hromadnej výroby; vypočítať produktivitu práce; definovať dôležité pojmy súvisiace s výrobou; popísať, ako ovplyvňujú manažérske rozhodnutia produktivitu práce.

MARKETING

Žiaci budú schopní pochopiť princípy marketingu a vymenovať činnosti spojené s marketingom; vysvetliť, prečo podniky robia reklamu; vymedziť rôzne metódy reklamy používané v časopisoch alebo v novinách; vymenovať a popísať zásady efektívneho osobného predaja.

Zaujal vás tento program? Chcete zapojiť vašu školu? Radi by ste svoje podnikateľské skúsenosti odovzdali deťom?
Poďte učiť Základy podnikania s MetLife. Neváhajte sa nás opýtať viac. 

 

Pozrite si fotogalériu:
Tréningy konzultantov a realizácia programu
Súkromná základná škola, Kysucká, Senec                      

 

Kontakt

Erika Holičová | manažérka programu| +421 903 233 306| holicova@jaslovensko.sk