Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Pravidlá a podmienky realizácie programu

Podnikavosť hrou (predošlý názov Základy podnikania) je vzdelávací program určený pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, resp. pre primu 8-ročných gymnázií. Jeho primárnym cieľom je rozvíjať kompetencie podnikavosti u žiakov, a to prostredníctvom praktických informácií o fungovaní človeka v pozícii zamestnanca a podnikateľa. Rozvíjať schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnotu pre seba i ostatných. Program je realizovaný metódou learning-by-doing a je bezplatný.

Pravidlá a podmienky realizácia programu:
 • Bod 1:  V školskom roku 2024/2025 sa program začne realizovať od septembra 2024.
 • Bod 2: Dĺžka realizácie programu je stanovená na 5 - 7 zážitkových blokov (1 blok = 90 minút).
 • Bod 3: Program je v školách štandardne realizovaný 5-7 týždňov (1 blok týždenne). Možno ho však realizovať aj počas jedného týždňa. Presné termíny realizácie jednotlivých zážitkových blokov v škole sú výsledkom vzájomnej dohody medzi školou a lektorom. JA Slovensko však odporúča, aby bol rozostup medzi prvým a posledným blokom v rozmedzí maximálne dvoch mesiacov.
 • Bod 4: Lektormi programu môžu byť absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko - Aplikovaná ekonómia, Zručnosti pre úspech, Viac ako peniaze (po dovŕšení veku 16+), odborníci z praxe (rôznych odborov) alebo učitelia.
 • Bod 5: Každý lektor musí pred realizáciou programu v škole absolvovať školenie JA Slovensko. Trvanie školenia je cca 3 hodiny. Účelom je sprostredkovať základné informácie k programu ako aj k jednotlivým zážitkovým blokom a aktivitám. Školenie zároveň poskytuje lektorovi rady, ako pracovať so žiakmi.
 • Bod 6: Lektori, ktorí v minulosti absolvovali školenie programu Základy podnikania, môžu program Podnikavosť hrou začať v školách realizovať po zhliadnutí aktualizačného webinára (resp. sa môžu rozhodnúť zúčastniť sa samotného školenia opätovne, aby mali prehľad o aktualizácii programu). 
 • Bod 7: Školy si primárne hľadajú vhodného lektora individuálne. Odporúčame osloviť rodičov žiakov, absolventov, podporovateľov školy, a pod. Ak škola lektora nenájde, obráti sa na JA Slovensko, ktoré sa pokúsi lektora osloviť z internej databázy. Ak sa nenájde vhodný kandidát, program môže realizovať po vyškolení aj samotný učiteľ, ktorého škola nominuje.

 • Bod 8: Lektori si primárne hľadajú vhodnú školu pre realizáciu programu individuálne. Odporúčame osloviť vedenie škôl vo vašom okolí. Ak lektor školu nenájde, obráti sa na JA Slovensko, ktoré sa pokúsi osloviť školu z internej databázy.

 • Bod 9: Škola je povinná vytvoriť lektorovi a žiakom adekvátne podmienky na realizáciu programu.

 • Bod 10: Škola v prihláške uvádza kontaktnú osobu učiteľa, ktorá je dôležitým komunikačným sprostredkovateľom medzi lektorom, školou a JA Slovensko.

 • Bod 11: Bod 11: Po realizácii posledného vyučovacieho bloku je škola povinná vyplniť JA Slovensko formulár s údajmi o žiakoch, ktorí program absolvovali (meno, priezvisko).

 • Bod 12: JA Slovensko sa v programe zaväzuje zabezpečovať pravidelné školenia pre nových lektorov, poskytovať bezplatné vzdelávacie a podporné materiály pre žiakov škôl, ako aj podporovať školy a lektorov počas celej realizácie programu, vrátane riešenia prípadných komplikácii v priebehu realizácie programu.

 • Bod 13: JA Slovensko bude distribuovať žiakom materiály prostredníctvom lektorov alebo kontaktných učiteľov, a to na základe individuálnej vzájomnej dohody.

 • Bod 14: Škola a lektor berú na vedomie, že po ukončení vzájomnej spolupráce nebudú ďalej používať program alebo akúkoľvek jeho časť na akékoľvek iné účely bez vedomia a konzultácie s JA Slovensko.

 • Bod 15: JA Slovensko si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a podmienok v akejkoľvek fáze realizácie programu.

Ciele programu:
 • rozvíjať vedomosti žiakov o fungovaní firiem a postavení zamestnancov / podnikateľov v systéme ekonomiky voľného trhu,
 • dopĺňať tradičnú skladbu vyučovacích predmetov konceptmi na rozvíjanie kompetencií podnikavosti,
 • podporovať žiakov v angažovanosti, v iniciatívnosti, v tvorivosti a v inováciách,
 • podnecovať žiakov, aby hľadali možnosti svojich budúcich povolaní,
 • sprostredkovať žiakom pozitívne modely dospievajúcich a dospelých.
Obsah programu - kľúčové témy:
 • peniaze - svet financií, základy finančnej gramotnosti a podnikavosti, princíp hospodárenia,
 • firma - zdroje fungovania, zamestnanec vs. podnikateľ, formy vlastníctva,
 • manažment - manažérske rozhodovanie, voľba kariéry, pracovný pohovor, úloha vzdelávania,
 • výroba - hromadná vs. kusová výroba, produktivita práce,
 • marketing - reklama, nástroje, stratégie.