Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Etika v podnikaní

Flexibilný vzdelávací program Etika v podnikaní:

 • je určený pre 1. - 4. ročník stredných škôl.
 • pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt a podnecuje medzi študentmi diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt.
 • reaguje na najaktuálnejšie trendy v oblasti etiky podnikania v krajinách Európskej únie, prispieva k rozširovaniu potenciálu vedomostí študentov, zatraktívňuje a popularizuje značne náročnú problematiku etiky podnikania.

Program Etika v podnikaní je pre stredoškolákov atraktívny možnosťou podeliť sa o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách. Takáto  komunikácia napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Súčasťou jednotlivých tematických blokov sú rôzne aktivity na tvorbu hodnôt a formovanie vlastných etických postojov.

 

Ciele programu

 • pomôcť mladým ľuďom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania,
 • viesť študentov k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti (každého jednotlivca) k miestnej komunite, spoločnosti, ale tiež k ľudskému spoločenstvu ako celku,
 • zaujímavým a zmysluplným spôsobom oboznámiť študentov so základným ponímaním etiky v podnikaní a firemnej kultúre,
 • uľahčiť študentom proces identifikácie vlastnej hierarchie etických hodnôt a naučiť ich aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnom podnikaní.

 

Realizácia programu

 • program využíva e-learningové techniky vzdelávania,
 • je určený študentom 1. - 4. ročníka stredných škôl,
 • má všeobecno-vzdelávací charakter,
 • vyučovanie sa realizuje formou časovo ohraničených učebných modulov,
 • má interdisciplinárny charakter využiteľný v predmetoch ako etika, etická výchova, ekonomické predmety, informatika, spoločenská komunikácia a iné.

 

Prihláška do programu Etika v podnikaní  

 

Zaujal vás tento program? Neváhajte sa nás opýtať viac.

Kontakt

Peter Uhrin|programový manažér | 0903 233 305 | uhrin@jaslovensko.sk |evp.jaslovensko.sk