Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Pravidlá

Súťažiaci:
 • Pracujú v päťčlenných zmiešaných tímoch – zloženie tímov určuje JA Slovensko, ako organizátor súťaže a nie je možné ho meniť.
 • Pracujú pri svojom stole, s materiálmi, ktoré im boli na začiatku súťaže distribuované (výzva, USB kľúč, pero, papier).
 • Môžu využívať pri svojej práci notebooky. Je potrebné si doniesť vlastný notebook. K dispozícii bude wifi pripojenie.
 • Pracujú na riešení výzvy v čase na to určenom (výzva sa zverejňuje až na mieste).
 • Dodržiavajú časový harmonogram súťaže.
 • Pri svojej práci (riešení výzvy) využívajú: vlastné znalosti; informácie, ktoré nájdu na internete k danej téme, rady konzultanta.
 • Musia sa zúčastniť súťaže v plnom rozsahu. V prípade, že by študent opustil súťaž pred jej ukončením a jeho súťažný tím by sa umiestnil na niektorom z víťazných miest, tento študent nebude ocenený. Výhru si nie je možné, v prípade porušenia pravidiel a podmienok, nárokovať.
 • Majú k dispozícii konzultanta, ktorého môžu osloviť v prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok. Konzultant nerieši výzvu za študentov.
 • Svoje riešenie uvedú v písomnej forme do dokumentu „Popis riešenia“.
 • Spracujú svoje riešenie do prezentácie, ktorú použijú ako materiál pri predstavovaní riešenia odbornej porote.
 • Počet snímok ani grafický vzhľad prezentácie nie je stanovený.
 • Povolený formát prezentácie je .ppt/.pptx.
 • Spúšťanie jednotlivých snímok prezentácie budú súťažiaci pred porotou ovládať sami. Je potrebné, aby si určili člena tímu, ktorý bude za toto zodpovedný alebo si nastavili v prezentácii automatické časovanie. K dispozícii bude aj prezentér.
 • Do prezentácie sa musia zapojiť všetci členovia tímu.
 • Poradie prezentácií bude žrebované priamo na mieste.
 • Majú na prezentáciu pred odbornou porotou stanovený časový limit 4 minúty. Po uplynutí tohto času bude prezentácia súťažného tímu ukončená a odborná porota dostane priestor na otázky.
 • Sú hodnotení v týchto oblastiach:

  • obsah riešenia,
  • kreativita a inovácie v riešení výzvy,
  • aplikovateľnosť riešenia,
  • spolupráca v tíme,
  • prezentácia riešenia.
 • Tri víťazné tímy budú ocenené hodnotnými vecnými cenami. Rozhodnutia poroty sú konečné.

Zásady správania sa na súťaži

Prosíme všetkých súťažiacich, aby sa riadili nasledujúcimi zásadami:

 1. V každej súťaži sa bojuje čestne a podľa pravidiel.
 2. Uznanie, že súper je lepší, je formálne vzdanie cti.
 3. Víťazstvo ktoréhokoľvek tímu nie je dôvodom k nadradenosti.
 4. Porazený tím si zaslúži uznanie a nie je terčom posmechu, ani skrytého.
 5. Súťaž má rovnaké podmienky pre všetky tímy.
 6. V súťaži sa rešpektujú pokyny a nariadenia porotcov a organizátorov.  Riadi sa nimi každý tím.
 7. Túžba po víťazstve je v poriadku, ale nie za každú cenu.
 8. Verejnosť je súčasťou súťaže, potleskom vzdávajú česť víťazom aj porazeným.
 9. Férové správanie je dôležité aj v každodenných životných situáciách.
 10. Je dôležité svojim správaním ísť príkladom mladším i starším spolužiakom.
 11. Nikomu nenadávať, nikoho neponižovať, neohovárať a neohrozovať.