Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Súťaž - prihláška

Zapojiť sa môžu študenti ktorejkoľvek strednej školy a základnej školy (8. - 9. ročník) na Slovensku. V jednom tíme môžu byť minimálne dvaja a maximálne štyria študenti. Pri príprave nápadu vám môžu pomôcť tieto hodnotiace kritériá.

Prihlasovací formulár vypĺňa učiteľ v spolupráci so študentmi, ktorí pracujú na nápade. Jedna škola/učiteľ môže prihlásiť do súťaže aj viacero tímov s odlišnými podnikateľskými nápadmi.

Súťaž SIR je bezplatná

Pokiaľ prihlasujete nápad študentov programu Etika v podnikaní aj do korešpondenčného kola súťaže Vedieť sa správne rozhodnúť, stačí v časti „Vyberte program(y)...", pri programe Etika v podnikaní, zašktrnúť príslušné políčko. V takom prípade treba uhradiť účastnícky poplatok 5€ za tím.

Posledný termín pre vyplnenie je 3. apríl 2020. 

Kontakt: Peter Uhrin | programový manažér | uhrin@jaslovensko.sk | 0903 233 305

                 Erika Holičová| programová manažérka | holicova@jaslovensko.sk | 0903 233 306  

Pri vypĺňaní formulára používajte, prosím, diakritiku. Formulár je záväzný. Polia označené hviezdičkou sú povinné.

 SÚŤAŽ - Social Innovation Relay

Prihláška - Prvotný podnikateľský nápad

Škola
Názov:
Ulica:
Mesto:

Vyberte program(y) Junior Achievement, ktorý vaša škola realizuje:

   Základy podnikania
   Aplikovaná ekonómia
   Etika v podnikaní    Vedieť sa správne rozhodnúť 
   Zručnosti pre úspech
   Viac ako peniaze
   Podnikanie v cestovnom ruchu
   Zatiaľ nerealizujeme program(y) Junior Achievement
   
Typ školy Gymnázium
  Stredná škola s ekonomickým zameraním (napr. obchodná akadémia, hotelová akadémia, stredná
       škola podnikania, obchodu a služieb,...)
  Stredná škola s technickým zameraním
  Ostatné (napr. zdravotná,...)
   
Učiteľ
Meno a priezvisko:
E-mail:
Telefón:
Názov súťažného tímu:
   
Prvotný podnikateľský nápad

Cieľ sociálneho podnikania (v čom spočíva SOCIÁLNY rozmer Vášho podnikania):

(max. počet znakov: 500 vrátane medzier)

Opis produktu/služby sociálneho podnikania:

(max. počet znakov: 500 vrátane medzier)

Cieľová skupina: 

(max. počet znakov: 100 vrátane medzier)

V čom je Vaše sociálne podnikanie inovatívne? 

(max. počet znakov: 200 vrátane medzier)

Zhodnoťte úroveň realizovateľnosti Vášho nápadu v praxi:

(Realizovali ste Váš nápad v praxi? Aké zdroje sú potrebné na realizáciu nápadu?)

(max. počet znakov: 500 vrátane medzier)

   
Odoslaním formulára súhlasím s uvedenými podmienkami a potvrdzujem týmto účasť študentov vo všetkých fázach súťaže Social Innovation Relay
   
Súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov vrátane vyhotovenia audiovizuálneho, vizuálneho, prípadne audio záznamu pre účely spracovania, evidencie a organizačného zabezpečenia súťaže pre potreby Junior Achievement Slovensko, n.o. (ďalej JA Slovensko) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čestne prehlasujem, že tieto údaje sú pravdivé.
   
 Pred odoslaním formulára, skontrolujte, prosím, správnosť vašich údajov!