Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Popis projektu

Názov projektu: Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce

Kód projektu: 312011Z298

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Výzva: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR

Konkrétny cieľ: 312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Zámerom projektu je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov prostredníctvom ponuky a realizácie inovatívnych programov vzdelávania pre žiakov škôl a pre pedagogických a odborných pracovníkov škôl pracujúcich s nimi.  

 

Projekt má 2 základné cieľové skupiny:

  1. žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.
  2. pedagogickí a odborní zamestnanci podľa platného zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod. Títo pracovníci majú svoju odbornú kvalifikáciu, ale často im chýbajú znalosti o trhu práce, orientácii na trhu práce, manažérske, finančné a ekonomické a podnikateľské kompetencie a zručnosti. Rozvíjať by ich mali v rámci vzdelávacích aktivít nášho projektu.  

 

Obsahom projektu je príprava, realizácia a vyhodnotenie takého programu vzdelávania, ktorý príslušníkom cieľových skupín pomôže v ich ďalšom štúdiu ako i v uplatnení sa na trhu práce, upevní ich pozíciu na trhu práce, príp. povedie k rozvoju podnikavosti a tvorivosti.

Žiaci základných a stredných škôl prejdú odbornými vzdelávacími aktivitami nášho projektu a získajú tak potrebné finančné, ekonomické a podnikateľské zručnosti a znalosti, ktoré zlepšia ich predpoklady na uplatnenie sa v ďalšom štúdiu a na trhu práce. Žiakov v budúcnosti odborne povedú a vyškolia zamestnanci organizácii (škôl) spolupracujúcich s touto cieľovou skupinou, ktorí sami prešli predošlým vzdelávaním v tejto oblasti prostredníctvom aktivít nášho projektu. Táto aktivita bude prinášať ovocie počas ale aj po ukončení implementácie projektu, nakoľko vyškolení odborní zamestnanci budú môcť odovzdávať znalosti a zručnosti získané prostredníctvom aktivít projektu aj v budúcnosti, pre ďalšie generácie žiakov základných a stredných škôl. Zvýši sa tým prínos projektu aj v budúcnosti, po skončení jeho implementácie.

Výsledkom realizácie projektu budú motivovaní, finančne, ekonomicky a podnikateľsky odborne zdatní jedinci schopní si aktívne hľadať a vytvárať nové a ďalšie príležitosti na uplatnenie na neustále sa meniacom trhu práce, príp. vo forme realizácie podnikateľskej činnosti. Zámerom projektu je tiež vytvoriť networking organizácii a jednotlivcov venujúcich sa vzdelávaniu žiakov, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s cieľom vytvorenia platformy na pravidelne stretávanie sa  a výmenu informácii v tejto oblasti. Súčasťou projektu je príprava a realizácia okrúhlych stolov pre odbornú a laickú verejnosť zameraných na problematiku vzdelávania žiakov pre moderný trh práce.

 

Ak máte záujem zapojiť sa do projektu, kontaktujte nás emailom na praktickekompetencie@jaslovensko.sk.