Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávacie oblasti projektu

Finančná gramotnosť

Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Ciele pre vzdelávanie učiteľov

 • Poznať a vedieť aplikovať v praxi jednotlivé témy NŠFG.
 • Vedieť sprostredkovať žiakov základné informácie o finančnej gramotnosti pre efektívnejšie riadenie vlastných finančných zdrojov.
 • Vedieť sa orientovať v jednotlivých témach finančnej gramotnosti.
 • Aktualizovať svoje doterajšie vedomosti a znalosti z oblasti FG o moderné platobné nástroje z oblasti bankového sektora.
 • Vedieť vysvetliť žiakom riziká, ktoré sa spájajú s oblasťou FG, predovšetkým investovaním, poistením, nedostatočným sporením a zlými finančnými rozhodnutiami.
 • Aplikovať v praxi zážitkové metódy vzdelávania s použitím praktických príkladov.
 • Byť schopní zapracovať témy FG do predmetov, ktoré učiteľ aktuálne na škole učí.

Ciele pre vzdelávanie žiakov

 • Zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
 • Osvojiť si základné pojmy z oblasti FG.
 • Naučiť sa efektívne hospodáriť s osobnými aj rodinnými financiami.
 • Vyhľadávať a efektívne využívať finančné služby.
 • Plniť svoje finančné záväzky.
 • Nájsť, kriticky vyhodnotiť a správne použiť získané informácie.
 • Vysvetliť vzťah morálky a peňazí a význam zodpovedného správania sa. 


Ekonomická gramotnosť

Je to súbor ekonomicko-právnych poznatkov, vedomostí a zručností, ktoré platia pre konkrétne podnikateľské prostredie, v ktorom jednotlivec ekonomické rozhodnutia uskutočňuje, a to v rozličnom postavení/roly, napr. ako spotrebiteľ, zákazník, výrobca, zamestnanec, zamestnávateľ, obchodník, vlastník, podnikateľ, platca dane, konkurent, investor, zmluvný partner, atď.

Ciele vzdelávania pre učiteľov

 • Osvojiť si základné ekonomické pojmy (podnikateľ, ponuka, dopyt, spotrebiteľ, zákazník, výroba, zamestnanec, zamestnávateľ, typy daní a i.).
 • Vedieť vysvetliť žiakom základné ekonomické princípy a princípy trhovej ekonomiky.
 • Pochopiť aký má trhová ekonomika dopad na jednotlivca a spoločnosť.
 • Poznať praktické aplikácie aktuálnych trendov v súčasnom ekonomickom prostredí.

Ciele vzdelávania pre žiakov

 • Osvojiť si základné ekonomické pojmy (podnikateľ, ponuka, dopyt, spotrebiteľ, zákazník, výroba, zamestnanec, zamestnávateľ, typy daní a i.).
 • Porozumieť v akej ekonomike funguje naša krajina a svet.
 • Porozumieť trhovému hospodárstvu, významu tvorby hodnôt s ekonomického pohľadu, obmedzeným zdrojom a základným formám podnikania.
 • Pochopiť a vedieť aplikovať v praxi rôzne postavenia/roly, ktoré existujú v ekonomike a podnikateľskom prostredí – spotrebiteľ, zákazník, zamestnanec, zamestnávateľ, obchodník, platca dane, konkurencia, investor a i.
 • Pochopiť rolu štáte s ohľadom na ekonomické aspekty a dopad života jednotlivcov a spoločnosti.


Podnikavosť

Ide o schopnosť jedincov premeniť nápady na reálne činy, chopiť sa iniciatívy, niesť zodpovednosť, prijať riziko a dosahovať ciele. Podnikavosťou sa rozumie schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich hodnoty pre ostatných. Jej podstatou je tvorivosť, kritické myslenie a riešenie problémov, iniciatíva a vytrvalosť a schopnosť spolupracovať s ostatnými s cieľom plánovať a riadiť projekty, ktoré majú kultúrnu, spoločenskú alebo komerčnú hodnotu.

Ciele vzdelávania pre učiteľov

 • Poznať a osvojiť si mäkké zručnosti pre potrebu ich rozvoja u žiakov.
 • Poznať a vedieť vysvetliť základné typy podnikania.
 • Poznať možnosti rôznych projektov určených na podporu rozvoja podnikania.
 • Vedieť aplikovať v praxi princíp tvorby projektov a podnikateľského plánu (biznis model canvas, metóda SMART, SWOT analýza).
 • Byť schopný pomôcť žiakom s tvorbou ich vlastného nápadu od prvotnej myšlienky po tvorbu podnikateľského plánu.
 • Aplikovať v praxi a rozvíjať u žiakov tvorivosť, kritické myslenie a riešenie problémov.

Ciele vzdelávania pre žiakov

 • Osvojiť si mäkké zručnosti.
 • Poznať základné typy podnikania a základné princípy fungovania trhovej ekonomiky.
 • Byť schopný aktívne vyhľadávať rôzne príležitosti pre rozvoj nápadu a podporu začínajúcich podnikateľov/startupov.
 • Vedieť vytvoriť podnikateľský plán s využitím biznis modelu Canvas, metódy SMART a SWOT analýzy.
 • Naučiť sa rozvíjať svoje silné stránky a spoluprácu v skupine.
 • Osvojiť si zručnosti potrebné pre kritické myslenie a na riešenie problémov.


Zamestnateľnosť 

Je to schopnosť nájsť a udržať si kvalitné zamestnanie, ktoré zodpovedá úrovni vzdelania a zručnostiam uchádzača o zamestnanie. Ide aj o schopnosť získať a udržať si prácu, prispôsobiť sa podmienkam trhu práce a neustále rozvíjať svoj osobný a profesijný potenciál. Zručnosti môžeme rozdeliť do troch skupín:

 • generické, alebo tzv. prenositeľné zručnosti/kompetencie (napr. tímová práca, komunikačné zručnosti, organizačné zručnosti, plánovanie), ​
 • zručnosti špecifické pre určitý odbor, alebo sektor (napr. zručnosti z oblasti inžinierstva, práva, sociálnej práce)​
 • osobné charakteristiky (napr. sebadôvera, reziliencia, lojalita, integrita a pod.).​

Ciele vzdelávania pre učiteľov

 • Podporovať u žiakov dosahovanie stanovených cieľov v oblasti profesijného života a ich nadania a talentu.
 • Osvojiť, rozvíjať a podporovať u žiakov sebadôveru, rezilienciu, integritu, tímovú prácu, organizačné a komunikačné zručnosti a plánovanie.
 • Vedieť aplikovať v praxi praktické spôsoby vyhľadávania rôznych vhodných pracovných pozícií.
 • Ovládať pravidlá a zásady tvorby správneho životopisu.
 •  Prostredníctvom samostatnej práce na vlastnom projekte podporovať a rozvíjať u žiakov samostatnú prácu, prezentačné a komunikačné zručnosti ako aj aktívne vyhľadávanie a orientáciu v rôznych zdrojoch.
 • Rozvíjať a podporovať u žiakov správne morálne a etické hodnoty a princípy fairplay podnikania a zodpovedného správania sa.

Ciele vzdelávania pre žiakov

 • Poznať vlastné silné a slabé stránky.
 • Vedieť si stanoviť svoje životné ciele.
 • Byť schopný akceptovať rozličné názory a prijať aj konštruktívnu kritiku.
 • Rozvíjať správne a všeobecne platné morálne a etické hodnoty, príncíp fairplay podnikania a zodpovedného správania sa.
 • Pokračovať v nadobúdaní svojich odborných zručností, vzhľadom na typ školy a študijný odbor (v súlade s ŠkVP).
 • Aktívne vyhľadávať rôzne pracovné príležitosti a projekty, ktoré podporujú rozvoj rôznych zručnosti potrebných pre prax.