Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Rozvoj ekonomickej gramotnosti

Vzdelávanie je užitočné pre stredoškolských učiteľov ekonomických predmetov, prípadne učiteľov občianskej náuky, ktorí v 9. ročníku učia aj ekonómiu.

Vďaka tomuto vzdelávaniu máte jedinečnú príležitosť získať:
- praktické a zážitkové vzdelávanie, - vzdelávacie a metodické materiály, - konkrétne aktivity, ktoré budete môcť využívať na hodinách so žiakmi.

Vzdelávanie bude realizované prezenčnou formou v rozsahu 16 hodín.

 

Vzdelávanie pre učiteľov

Košice 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 3. 10. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 4. 10. 2022 8:00 - 14:30 | streda 5. 10. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Levice

Obchodná akadémia, Ul. Kálmána Kittenbergera 2, Levice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  streda 6. 7. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 7. 7. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 8. 7. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Námestovo 

SOŠ podnikania a služiebHattalova 968/33, Námestovo. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 6. 6. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 7. 6. 2022 8:00 - 14:30 | streda 8. 6. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená, ale je možné si ju objednať individuálne v deň školenia.

Fotogaléria
 

Stručný obsah vzdelávania:

  • čo je ekonómia – úvod do ekonómie a vzácnosť, ekonomické rozhodovanie
  • dopyt, ponuka, trhová rovnováha
  • posuny kriviek dopytu a ponuky
  • interakcie trhov
  • podnikateľské rozhodovanie – podnikateľský plán a stanovovanie cieľov
  • rozhodovanie a finančná analýza prostredníctvom trhovej simulácie

Podmienky:

  • Účastník môže mať trvalý pobyt v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Škola/organizácia (zamestnávateľ účastníka) môže mať sídlo v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem bratislavského.
  • Cieľovou skupinou projektu sú: pedagogickí a odborní zamestnanci podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide najmä o pedagógov škôl, výchovných poradcov, asistentov učiteľa a pod.

Vzdelávanie je určené všetkým učiteľom.

 

Vzdelávanie pre žiakov

Po absolvovaní vzdelávania budú študenti viac zorientovaní v téme ekonomickej gramotnosti. Venovať sa budeme vzácnosti a ekonomickému rozhodovaniu. Prostredníctvom interaktívnych aktivít zvládnu dopyt, ponuku a trhovú rovnováhu. Zoznámia sa s posunmi kriviek dopytu a ponuky a interakciami trhov.

Prostredníctvom trhovej simulácie budú riadiť svoju firmu, zvládnu základy finančnej analýzy, vyskúšajú si tvorbu podnikateľského plánu a svoje prezentačné zručnosti zlepšia pri prezentovaní finančných výsledkov svojej firmy.

 

Levice

Obchodná akadémia, K. Kittenbergera 2, Levice. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 26. 9. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 27. 9. 2022 8:00 - 14:30 | streda 28. 9. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Sereď

Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  pondelok 12. 9. 2022 8:00 - 14:30 | utorok 13. 9. 2022 8:00 - 14:30 | streda 14. 9. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

Námestovo

SOŠ podnikania a služiebHattalova 968/33, Námestovo. Účastník sa musí zúčastniť školenia v plnom rozsahu:  streda 20. 6. 2022 8:00 - 14:30 | štvrtok 21. 6. 2022 8:00 - 14:30 | piatok 22. 6. 2022 8:00 - 12:00. Školenie je bezplatné – strava organizátorom nie je zabezpečená.

Fotogaléria

 

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte Grétku Balátovú na balatova@jaslovensko.sk | 0948 243 004.

Vzdelávanie je súčasťou projektu Budovanie kompetencií žiakov pre moderný trh práce podporený z Európskeho sociálneho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 - Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov).